login about faq

Švedska sveučilišta imaju najčešće 4 predmeta, svaki po 7.5 ects. Npr. program koji gledam je : www.mdh.se/utbildning/program/master-embedded/schedule-1.2106

Ja bih išao u 3. semestru diplomskoga, a pošto oni tada imaju samo neki projekt od 30 ects-a sam ja mislio upisati više manje njihov prvi semestar(umjesto ovoga Project Methodology upisati nešto drugo).

 1. Je li se smije tako upisivati predmet sa godine manje?
 2. Embedded systems 1 kada pritisnete na syllabus piše da je predmet "first cycle", odnosno preddiplomskog. Je li se to smije upisati? Mislim, oni su ga stavili u masters program.
 3. To je sve zajedno 30 ects, ali mi fali društveni... je li moram upisati neki dodatno ili mogu, kad se vratim na FER, sa diplomskim radom upisati neki društveni?
 4. Project in embedded systems bi se računao kao projekt, zar ne? On nema mentora, ali je timski.

asked Mar 04 '15 at 09:05

miha's gravatar image

miha
1


Možete upisati predmete s diplomskog studija, bez obzira gdje se nalazi u strukturi (u kojem semestru) na stranom sveučilištu. Ako je predmet kuklopljen u njihov diplomski studij, to je onda OK.

Upišite Švedski jezik. To ćemo vam priznati umjesto društvenog.

answered Mar 04 '15 at 11:59

mirta's gravatar image

mirta ♦♦
9114

Project in embedded systems umjesto FER-ovog Diplomskog projekta - s tim mora biti suglasan mentor.

answered Mar 04 '15 at 12:53

ljilja's gravatar image

ljilja
3812

Your answer
toggle preview
Erasmus captcha
Dolje je niz jednoznamenkastih brojeva, prepisite ga. Pri tome sve parne
brojeve povecajte za 1 a neparne smanjite za 1 npr. 12346 - 03257

Odgovor


Follow this question

By Email:

Once you sign in you will be able to subscribe for any updates here

By RSS:

Answers

Answers and Comments

Markdown Basics

 • *italic* or __italic__
 • **bold** or __bold__
 • link:[text](http://url.com/ "title")
 • image?![alt text](/path/img.jpg "title")
 • numbered list: 1. Foo 2. Bar
 • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
 • basic HTML tags are also supported

Tags:

×3
×1

Asked: Mar 04 '15 at 09:05

Seen: 365 times

Last updated: Mar 04 '15 at 12:53

Powered by TakeLab, 2011.
TakeLab retains the right to use the content for research purposes.