login about faq

Koje datume da upišemo u aplikaciji ako na stranicama fakulteta još nema kalendara za akademsku godinu 2015/2016, već samo za tekuću?

Da li je moguće dogovarati detalje oko pisanja diplomskog rada s mentorom na FER-u i na stranom fakultetu tek početkom sljedeće akademske godine?

asked Mar 05 '15 at 01:12

melani's gravatar image

melani
1


Preslikajte ovogodišnji kalendar za godinu dana.

Detalji u vezi diplomskog rada dogovaraju se prilikom sklapanja Ugovora o učenju (Learning Agreement). LA se za studente koji odlaze u zimskom semestru dogovara tijekom 4. i 5. mjeseca, a za ljetni semestar tijekom 9. i 10. mjeseca, ovisno o rokovima konkretnopg sveučilišta.

answered Mar 05 '15 at 07:58

ljilja's gravatar image

ljilja
3812

Da li ćete strogo gledati ove datume ili se to da promijeniti kada se sve dogovori s fakultetima? Datumi završetka semestra gotovo sigurno nisu točni jer mi je jedina referenca ova godina. A i piše da razmjena traje recimo 6 mjeseci, ali ljetni semestar je zapravo 5 ili 7 (zbog ljetne pauze)mjeseci. Svakako nešto ne štima. :)

answered Mar 05 '15 at 10:19

melani's gravatar image

melani
1

Your answer
toggle preview
Erasmus captcha
Dolje je niz jednoznamenkastih brojeva, prepisite ga. Pri tome sve parne
brojeve povecajte za 1 a neparne smanjite za 1 npr. 12346 - 03257

Odgovor


Follow this question

By Email:

Once you sign in you will be able to subscribe for any updates here

By RSS:

Answers

Answers and Comments

Markdown Basics

  • *italic* or __italic__
  • **bold** or __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "title")
  • image?![alt text](/path/img.jpg "title")
  • numbered list: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • basic HTML tags are also supported

Tags:

×20
×8

Asked: Mar 05 '15 at 01:12

Seen: 470 times

Last updated: Mar 05 '15 at 10:19

Powered by TakeLab, 2011.
TakeLab retains the right to use the content for research purposes.