login about faq

U popisu sveučilišta je navedeno da za ovo sveučilište je omogućen program 522 - Electricity and energy dok sam ja 523 - Electronics and Automation. Na stranicama KIT-a ne piše ništa o tome da su studenti s razmjene limitirani na neki od programa (ili barem nisam uspio vidjeti). Da li to znači da Erasmus stipendiju nije moguće dobiti za progam 523 koji je vrlo sličan našem po predmetima, a nastava je i tako na njemačkom? Da li je moguće se prijaviti za 522 područje i onda odabrati predmete iz 523 područja?

asked Mar 02 '11 at 14:49

destogl's gravatar image

destogl
11


Dobila sam odgovor od koordinatorice s KIT. Studenti iz područja 523 Electronics, Automation, Telecommunication mogu se prijaviti unutar kvote za 522 (ukupno 2 mjesta za 522 i 523).

answered Mar 02 '11 at 17:17

mirta's gravatar image

mirta ♦♦
9114

(Mar 05 '11 at 11:46) destogl

U ugovoru s KIT imamo samo područja 522 i 48. Pitat ću tamošnju koordinatoricu da li je moguće prijaviti se za 522 i onda upisati predmete s 533.

answered Mar 02 '11 at 15:04

mirta's gravatar image

mirta ♦♦
9114

Da li to znači da u prijavi popunjavamo 522 ili 523 područje?

answered Mar 05 '11 at 11:45

destogl's gravatar image

destogl
11

Your answer
toggle preview
Erasmus captcha
Dolje je niz jednoznamenkastih brojeva, prepisite ga. Pri tome sve parne
brojeve povecajte za 1 a neparne smanjite za 1 npr. 12346 - 03257

Odgovor


Follow this question

By Email:

Once you sign in you will be able to subscribe for any updates here

By RSS:

Answers

Answers and Comments

Markdown Basics

  • *italic* or __italic__
  • **bold** or __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "title")
  • image?![alt text](/path/img.jpg "title")
  • numbered list: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • basic HTML tags are also supported

Tags:

×2

Asked: Mar 02 '11 at 14:49

Seen: 709 times

Last updated: Mar 05 '11 at 11:46

Related questions

Powered by TakeLab, 2011.
TakeLab retains the right to use the content for research purposes.