login about faq

za ovu godinu je ponuđeno i ovo svuečilište, smjer/modul elektroaukstika, međutim na njihovim stranicama nisam pronašao ništa o jeziku na kojem se odvija nastava, odnosno koja mi razina znanja njemačkog ili enleskog (ako je moguće) treba. Na stranicama piše da treba neki prijemni položiti (koliko sam shvatio samo za glazbene smjerove, ali nisam siguran), trebam li to polagati kao erasmus student? Također na službenim stranicama nisam pronašao raspored predmeta po semstru i njihovo ECTS opterećenje (ima neko LP bodovanje, jeli to ekvivalentno ECTS?). Znate li vi nešto više o tome? I ako su neki studenti već bili tamo da napišu kratko svoja iskustva. Hvala

asked Feb 13 '16 at 12:48

qewe's gravatar image

qewe
163


Dominik kaže: za jezik "Znam da je ovo za tonmajstore i bacc program i mislim da postoji i master program za to (i to ti je na njemačkom sve), Music acousitcs je samo master program (i na engleskom je). Mislim svi znaju manje vise engleski, a pošto je ovaj master za glazbenu akustiku manje vise samo s stranim studentima onda je zato samo to na engleskom, a ostalo na njemackom."

"za jezik te traze barem B2 da imas na jeziku kojem ces slusati predmete - ili engleski ili njemacki ovisi na sto se mislis prijavljivat. Siguran sam da ne škodi imati oboje. To mozes ici polozit za 300kn u ove neke skole stranih jezika http://www.presto.hr/skola-stranih-jezika/strani_jezici_certifikati_zagreb.html#skola_stranih_jezika http://www.eureka-centar.hr/potvrda-o-znanju/ "

kao erasmus student prijemni ne treba polagati

predmeti "Predmeti su malo rendom organizirani - jer neke predmete imaju samo kao intenzivne courseve po par dana, neki traju cijeli semestar, neki traju 2 semestra i tak... i stvar je da se to najbolje dogovorit sve kad dodes tu i kad vidis kakva je atmosfera. Predmeti imaju ECTS bodovanje. "

answered Feb 15 '16 at 22:53

qewe's gravatar image

qewe
163

Ove je godine na Detmoldu bio naš student Dominik Kisić dominik.kisic@fer.hr koji ima jako dobra iskustva. Mislim da je najbolje da mu se izrvno obratite. Molim Vas da onda ovdje napišete odgovore na Vaša pitanja, koje budete dobili od Dominika. Hvala unaprijed!

answered Feb 14 '16 at 10:31

mirta's gravatar image

mirta ♦♦
9114

Your answer
toggle preview
Erasmus captcha
Dolje je niz jednoznamenkastih brojeva, prepisite ga. Pri tome sve parne
brojeve povecajte za 1 a neparne smanjite za 1 npr. 12346 - 03257

Odgovor


Follow this question

By Email:

Once you sign in you will be able to subscribe for any updates here

By RSS:

Answers

Answers and Comments

Markdown Basics

  • *italic* or __italic__
  • **bold** or __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "title")
  • image?![alt text](/path/img.jpg "title")
  • numbered list: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • basic HTML tags are also supported

Tags:

×1
×1

Asked: Feb 13 '16 at 12:48

Seen: 477 times

Last updated: Feb 15 '16 at 22:53

Related questions

Powered by TakeLab, 2011.
TakeLab retains the right to use the content for research purposes.