login about faq

Neka sveučilišta imaju rok za prijavu na sveučilište 1. travnja pri čemu je to krajnji datum do kojeg strano sveučilište mora primiti dokumentaciju poštanskim putem. Budući da Erasmus natječaj obično ne završi do tog vremena i budući da Hrvatska pošta za međunarodni poštanski promet nema rok dostave kako bismo za ta sveučilišta mogli ostvariti prijavu?

asked Feb 13 '16 at 22:17

domos's gravatar image

domos
112


Morat ćemo, u dogovoru s UniZg napraviti rane nominacije, tako da se stignete prijaviti. To tako radimo svake godine. Ne morate o tome brinuti. Vi sa svoje strane pribavite sve što je potrebno, da odmah nakon nominacije možete poslati papire na strano sveučilište.

answered Feb 14 '16 at 10:34

mirta's gravatar image

mirta ♦♦
9114

Your answer
toggle preview
Erasmus captcha
Dolje je niz jednoznamenkastih brojeva, prepisite ga. Pri tome sve parne
brojeve povecajte za 1 a neparne smanjite za 1 npr. 12346 - 03257

Odgovor


Follow this question

By Email:

Once you sign in you will be able to subscribe for any updates here

By RSS:

Answers

Answers and Comments

Markdown Basics

  • *italic* or __italic__
  • **bold** or __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "title")
  • image?![alt text](/path/img.jpg "title")
  • numbered list: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • basic HTML tags are also supported

Tags:

×30
×4

Asked: Feb 13 '16 at 22:17

Seen: 3,060 times

Last updated: Feb 14 '16 at 10:34

Powered by TakeLab, 2011.
TakeLab retains the right to use the content for research purposes.