login about faq

Poštovani,

Planiram ići na razmjenu u prvom semestru diplomskog studija. Ukoliko na stranom sveučilištu pronađem četiri predmeta koja zajedno tvore 30ECTS (u Švedskoj jedan nosi po 7.5), a među njima je jedan teorijski predmet profila 7. semestra, jedan predmet specijalizacije profila 7. semestra i dva izborna koja bih mogao upisatu umjesto nekih predmeta u 9. semestru, mogu li ja tada odslušati u 9. semestru (kad se vratim na FER) ova dva teorijska koja sam trebao slušati u 7?

Također me zanima što je s humanističkim predmetima i predmetima prirodoslovlja koje na FERu imamo, a na stranom sveučilištu ih nema? Mogu li se meni ti ECTS bodovi raspodijeliti na te, druge grupe predmeta ili ću tada u 9. semestru biti prisiljen slušati po dva društvena predmeta?

asked Feb 14 '16 at 13:54

marko369's gravatar image

marko369
62

edited Feb 14 '16 at 13:55


Možete i tako, ali najbolje je birati predmete koje zaista želite slušati na KTH, a priznavanje ćemo planirati prema njima.

answered Feb 16 '16 at 08:14

ljilja's gravatar image

ljilja
3812

Možete slušati teorijske predmete u 3. semestru diplomskog studija. Upisati samo jedan teorijski predmet u 1. semestru je donekle problematično zbog Laboratorija profila 1.

Studenti obično slušaju neku inačicu Švedskog jezika koju priznajemo za jedan društveni predmet.

answered Feb 15 '16 at 13:24

ljilja's gravatar image

ljilja
3812

Znači li to da bi mi bilo bolje upisati neke druge predmete i tako napraviti zamjenu 1. i 3. semestra diplomskog( osim projekta, kojeg bi i dalje slušao u 3. semestru)?

answered Feb 15 '16 at 17:01

marko369's gravatar image

marko369
62

Your answer
toggle preview
Erasmus captcha
Dolje je niz jednoznamenkastih brojeva, prepisite ga. Pri tome sve parne
brojeve povecajte za 1 a neparne smanjite za 1 npr. 12346 - 03257

Odgovor


Follow this question

By Email:

Once you sign in you will be able to subscribe for any updates here

By RSS:

Answers

Answers and Comments

Markdown Basics

  • *italic* or __italic__
  • **bold** or __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "title")
  • image?![alt text](/path/img.jpg "title")
  • numbered list: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • basic HTML tags are also supported

Tags:

×4

Asked: Feb 14 '16 at 13:54

Seen: 474 times

Last updated: Feb 16 '16 at 08:14

Powered by TakeLab, 2011.
TakeLab retains the right to use the content for research purposes.