login about faq

Imam potvrdu škole stranih jezika (engeleski, B2) koja je stara 7 godina, što se FER-a tiče, jeli to problem? Za sveučilište sam provjerio da je u redu.

Nisam shvatio tko određuje duljinu trajanja razmjene i koji ću semestar ići, sveučilište na koje idem ili ja? Hvala.

asked Feb 16 '16 at 00:09

qewe's gravatar image

qewe
163


Ako su na Sveučilištu zadovoljni s takvom potvrdom, dobra je i nama.

Duljina trajanja razmjene je određena ugovorom o mobilnost između FER-a i inozemnog sveučilišta. Pazite da pri popunjavanju prijave uvažite dogovoreni broj mjeseci.

Semestar u kojem želite ići na razmjenu birate sami. Pri tom, naravno, vodite računa o akademskom kalendaru - FER-ovom i inozemnog sveučilišta. Početak ljetnog semestra na nekim inozemnim sveučilištima (npr. u Skandinaviji) je za vrijeme završnih ispita na FER-u pa za takva dolazi u obzir samo zimski semestar.

answered Feb 16 '16 at 10:48

ljilja's gravatar image

ljilja
3812

Ovdje: link text

answered Feb 16 '16 at 11:01

ljilja's gravatar image

ljilja
3812

edited Feb 16 '16 at 11:02

Na Sveučilištu neće kontrolirati datum potvrde.

answered Feb 22 '16 at 12:38

mirta's gravatar image

mirta ♦♦
9114

Gdje mogu provjeriti duljinu trajanja razmjene (taj ugovor između FER-a i sveučilišta koje me zanima)?

answered Feb 16 '16 at 10:58

qewe's gravatar image

qewe
163

Nisam sigurna da će Sveučilište priznati potvrdu staru 7 godina. Zadnji put kad smo pitali, bilo je rečeno da potvrda može biti stara 2 godine. Možda bi se mogli navuči na 3 ili 4. Sedam mi se čini malo puno.

answered Feb 16 '16 at 14:33

mirta's gravatar image

mirta ♦♦
9114

Piše li negdje službeno da potvrda ne smije biti starija od 2 godine? Ja sam tražila tu informaciju jer imam svjedodžbu škole stranih jezika od 2011. godine, ali nisam nigdje našla tu informaciju.

answered Feb 16 '16 at 17:06

Hancock's gravatar image

Hancock
11

edited Feb 16 '16 at 17:07

Ja također imam potvrdu iz 2011. godine, i nisam nigdje pronašao da službeno piše kolika mora biti starost te potvrde. Može li netko sada sa sigurnošću reći mogu li iskoristit tu potvrdu ili moram na testiranje ponovno ?

answered Feb 21 '16 at 19:48

mrzlek's gravatar image

mrzlek
11

Čekamo odgovor od Sveučilišta.

answered Feb 22 '16 at 09:44

ljilja's gravatar image

ljilja
3812

Your answer
toggle preview
Erasmus captcha
Dolje je niz jednoznamenkastih brojeva, prepisite ga. Pri tome sve parne
brojeve povecajte za 1 a neparne smanjite za 1 npr. 12346 - 03257

Odgovor


Follow this question

By Email:

Once you sign in you will be able to subscribe for any updates here

By RSS:

Answers

Answers and Comments

Markdown Basics

  • *italic* or __italic__
  • **bold** or __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "title")
  • image?![alt text](/path/img.jpg "title")
  • numbered list: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • basic HTML tags are also supported

Tags:

×26
×20

Asked: Feb 16 '16 at 00:09

Seen: 520 times

Last updated: Feb 22 '16 at 12:38

Powered by TakeLab, 2011.
TakeLab retains the right to use the content for research purposes.