login about faq

Je li dokumentaciju potrebno osobno predat studentskoj službi ili to može učiniti netko umjesto nas? Što se tiče potvrde s prijepisom ocjena je li nužno da u njoj budu uneseni svi položeni predmeti taj semestar ili se ocjene povlače iz sustava? Konkretno, ja sam si već isprintala potvrde ali na njima nisu unesena dva predmeta pa me zanima je li ta potvrda u redu?

asked Feb 17 '16 at 13:27

Karla1234's gravatar image

Karla1234
11


Dokumentaciju može predatio netko drugi, umjesto vas.

Kao što je rečeno na prezentaciji, ove potvrde koje predajete su samo formalnost. Za rangiranje ćemo uzeti podatke iz informacijskog sustava u trenutku kad budu evidentirane sve ocjene zimskog ispitnog roka.

answered Feb 17 '16 at 13:47

mirta's gravatar image

mirta ♦♦
9114

Your answer
toggle preview
Erasmus captcha
Dolje je niz jednoznamenkastih brojeva, prepisite ga. Pri tome sve parne
brojeve povecajte za 1 a neparne smanjite za 1 npr. 12346 - 03257

Odgovor


Follow this question

By Email:

Once you sign in you will be able to subscribe for any updates here

By RSS:

Answers

Answers and Comments

Markdown Basics

  • *italic* or __italic__
  • **bold** or __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "title")
  • image?![alt text](/path/img.jpg "title")
  • numbered list: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • basic HTML tags are also supported

Tags:

×1

Asked: Feb 17 '16 at 13:27

Seen: 372 times

Last updated: Feb 17 '16 at 13:47

Related questions

Powered by TakeLab, 2011.
TakeLab retains the right to use the content for research purposes.