login about faq

Zanima me je li netko s Obradbe informacija bio u Španjolskoj na razmjeni (Madrid, Barcelona ili Valencija) u 3.semestru i kakva su im iskustva s pronalaskom ekvivalentnih predmeta? (španjolski znam B1 razinu minimalno, a možda i B2)

Također, je li netko možda išao pisati diplomski rad samo u Španjolsku?

asked Feb 17 '16 at 18:31

marina's gravatar image

marina
11

edited Feb 17 '16 at 18:32


Bok. Ja sam upravo u Španjolskoj na razmjeni i imam samo diplomski rad tako da ti ne mogu pomoći oko ekvivalentnih predmeta. Nisam u nijednom od navedenih gradova, ali se pisanje diplomskog u svakom slučaju razlikuje od fakulteta do fakulteta. Što se tiče mogu iskustva u tom procesu, nisam trebao kombinirati predmete pa nije bilo toliko traumatično. Bilo je samo nekoliko komplikacija, ali to moraš biti uporan pa se riješe. Ako ćeš ići u ljetnom semestru, jedini savjet koji ti mogu dati je da počneš na vrijeme tražiti mentora za diplomski jer ih dosta malo priča engleski, a i nemaju običaj brzo odgovarati na mailove. Ako imaš još nekih pitanja, slobodno pitaj. Sretno :)

answered Feb 24 '16 at 22:54

Ivan's gravatar image

Ivan
1

(Feb 29 '16 at 10:54) marina

Ja sam bio TKI tako da smo isti modul, ali ne mogu ni ja pomoći s pronalaskom ekvivalentnih predmeta jer sam pisao diplomski rad tamo. Bio sam na Comillasu u Madridu. Napisao sam wikia post kojeg možeš pogledati na ovom linku

Ono što mogu reći je da sam gledao predmete koji se predaju na engleskom jeziku jer se u početku nisam mogao odlučiti hoću li ići u zimskom ili ljetnom semestru. Predmete sam gledao na njihovoj službenoj stranici i sjećam se da su na engleskom imali samo generalne predmete poput fizike i matematike. Stručne predmete za moj smjer TKI nisu imali na engleskom.

Moje iskustvo pisanja diplomskom možeš detaljno pogledati u wikia postu, ali ukratko rečeno bilo je super. Mentor mi je bio David Contreras Barcena, nije baš znao puno engleskog, ali me zato nije gnjavio. Htio sam tamo braniti diplomski, ali mentoru se nije dalo popunjavat birokraciju pa sam onda branio na FER-u. Pisao sam diplomski naravno na engleskom jeziku. Nisam išao na faks, radio sam iz sobe. Tu i tamo bi otišao održati prezentaciju napretka.

answered Feb 25 '16 at 14:06

Nyeven's gravatar image

Nyeven
1

Your answer
toggle preview
Erasmus captcha
Dolje je niz jednoznamenkastih brojeva, prepisite ga. Pri tome sve parne
brojeve povecajte za 1 a neparne smanjite za 1 npr. 12346 - 03257

Odgovor


Follow this question

By Email:

Once you sign in you will be able to subscribe for any updates here

By RSS:

Answers

Answers and Comments

Markdown Basics

  • *italic* or __italic__
  • **bold** or __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "title")
  • image?![alt text](/path/img.jpg "title")
  • numbered list: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • basic HTML tags are also supported

Tags:

×3
×1

Asked: Feb 17 '16 at 18:31

Seen: 423 times

Last updated: Feb 29 '16 at 10:54

Powered by TakeLab, 2011.
TakeLab retains the right to use the content for research purposes.