login about faq

Pozdrav,

kakva ograničenja postoje na upis predmeta na stranom sveučilištu?

Planiram otići na razmjenu u 1. semestru diplomskog i planiram si produžiti diplomski studij (namjerno) za jednu godinu. Da li to znači da ja na njihovom sveučilištu mogu upisati bilo koje predmete, sve dok imam >= 25 upisanih ECTS-a?

Drugim riječima, mogu li ja namjerno ne upisati teorijske predmete profila na stranom sveučilištu, znajući da si time produžujem godinu?

Hvala

asked Feb 22 '16 at 11:40

bgavran3's gravatar image

bgavran3
11

edited Feb 22 '16 at 11:42


Možete, ali mislim da to nije pametno.

answered Feb 22 '16 at 12:35

mirta's gravatar image

mirta ♦♦
9114

Postoje li neke negativne posljedice za koje bih trebao znati?

Ako sam dobro shvatio, školarinu neću trebati plaćati ako budem imao > 55 ECTS-a. Na diplomskom (konkretno, na RZ) mi se čini da ne postoje predmeti koji imaju preduvjete, pa ni to ne bi trebao biti problem.

Godinu planiram produžiti zbog puno razloga (Erasmus nije jedini), ali Erasmus tu lijepo uskače jer omogućuje da na stranom sveučilištu odslušam razne predmete koji me zanimaju, a koje nemam priliku u Zagrebu slušati.

Nisam ni sam siguran da li ću napraviti ovako kako sam rekao, pa bih cijenio ako bi naveli razloge zašto mislite da to nije pametno.

answered Feb 22 '16 at 14:26

bgavran3's gravatar image

bgavran3
11

Školarinu nećete plaćati ako budete imali 55 ECTS bodova unutar strukture studija. Ako ne upišete predmete iz Vaše strukture studija, morat ćete plaćati školarinu.

answered Feb 22 '16 at 15:07

mirta's gravatar image

mirta ♦♦
9114

Your answer
toggle preview
Erasmus captcha
Dolje je niz jednoznamenkastih brojeva, prepisite ga. Pri tome sve parne
brojeve povecajte za 1 a neparne smanjite za 1 npr. 12346 - 03257

Odgovor


Follow this question

By Email:

Once you sign in you will be able to subscribe for any updates here

By RSS:

Answers

Answers and Comments

Markdown Basics

  • *italic* or __italic__
  • **bold** or __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "title")
  • image?![alt text](/path/img.jpg "title")
  • numbered list: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • basic HTML tags are also supported

Tags:

×14
×2
×1
×1

Asked: Feb 22 '16 at 11:40

Seen: 468 times

Last updated: Feb 22 '16 at 15:07

Powered by TakeLab, 2011.
TakeLab retains the right to use the content for research purposes.