login about faq

Moramo li uz dokumente za prijavu priložiti pismo odobrednja popunjeno samo od strane našeg mentora? Konkretnije, moramo li do predaje dokumentacije (znači do 1.3) već imati ime mentora i temu diplomskog rada iako ne znamo jesmo li na taj fakultet uopće primljeni?

asked Feb 23 '16 at 23:49

rasmus's gravatar image

rasmus
11

edited Feb 23 '16 at 23:57


Prema dokumentu kojeg je Sveučilište objavilo nije dovoljno samo odobrenje FER-ovog mentora. Možda ne morate imati konkretnu temu jer u polje "Subject/field of the final thesis:" možete upisati i field. Mentora biste morali imati.

answered Feb 24 '16 at 16:40

ljilja's gravatar image

ljilja
3812

Ja nisam morao. Mentora sam našao nakon što sam saznao da sam dobio ERASMUS.

answered Feb 25 '16 at 14:09

Nyeven's gravatar image

Nyeven
1

Pravila su drugačija ove godine. To je jedan od uvjeta Natječaja.

answered Feb 25 '16 at 14:26

ljilja's gravatar image

ljilja
3812

Kako tocno da ispunimo onaj dokument odobrenja pisanja rada na stranom sveucilistu? Tocnije kak da mi se strani mentor ako ga i nadjem potpise?

answered Feb 26 '16 at 21:20

marina's gravatar image

marina
11

Ispunite sve osim dijela kojeg popunjava inozemna institucija. Pobrinite se za potpise i žig od strane FER-a. Scanirajte i (uz najljubazniju zamolbu :) ) pošaljite mailom.

answered Feb 27 '16 at 14:49

ljilja's gravatar image

ljilja
3812

Je li moguće ostaviti „to be defined“ u polju mentora ako se prijavljujemo na dva semestra razmjene? Odnosno, ako planiramo naći mentora tijekom studiranja u zimskom semestru?

answered Feb 28 '16 at 20:17

mwamwaxo's gravatar image

mwamwaxo
1

Your answer
toggle preview
Erasmus captcha
Dolje je niz jednoznamenkastih brojeva, prepisite ga. Pri tome sve parne
brojeve povecajte za 1 a neparne smanjite za 1 npr. 12346 - 03257

Odgovor


Follow this question

By Email:

Once you sign in you will be able to subscribe for any updates here

By RSS:

Answers

Answers and Comments

Markdown Basics

  • *italic* or __italic__
  • **bold** or __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "title")
  • image?![alt text](/path/img.jpg "title")
  • numbered list: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • basic HTML tags are also supported

Tags:

×20
×4

Asked: Feb 23 '16 at 23:49

Seen: 636 times

Last updated: Feb 28 '16 at 20:18

Powered by TakeLab, 2011.
TakeLab retains the right to use the content for research purposes.