login about faq

znam da ne mogu ići na sveučilište (npr. skandinavija) na kojemu se kalendar preklapa s kalendarom FER-a, tj. gubim jedan semestar, ali ako zimski semestar na stranom sveučilištu traje do polovice/kraja ožujka, hoće li mi tih prvih 15-20 dana predstavljati problem, odnosno mogu li u prijavi staviti vrijeme boravka do npr. 20.3. i normalno upisati ljetni semestar na FER-u?

asked Feb 24 '16 at 22:55

qewe's gravatar image

qewe
163


Ne razumijem zašto biste gubili jedan semestar ako biste išli u Skandinaviju.

Na sveučilištima koji počinju kasnije (iza 1.10.) nastava ne traje do sredine/kraja ožujka. Tada su eventualno ispitni rokovi. Vi uvijek možete iskombinirati da ispite položite ranije. Nitko od naših studenata do sada nije imao problem s kasnim povratkom iz razmjene.

answered Feb 25 '16 at 13:13

mirta's gravatar image

mirta ♦♦
9114

aha ma ovo za skandinaviju sam krivo shvatio. Dakle u redu je da u prijavi napišem da mi boravak traje npr. do 4.3. (jer na FER-u počinje ljetni semestar npr. 6.4.)?

*edit da, da na FER-u počinje 6.3.

answered Feb 25 '16 at 13:36

qewe's gravatar image

qewe
163

edited Feb 25 '16 at 13:39

Mislili ste da semestar na FER-u počinje 6.3.?

U redu je.

answered Feb 25 '16 at 13:37

mirta's gravatar image

mirta ♦♦
9114

Nastavljam na ovo pitanje: TU Munchen, primjerice, ima definiran kalendar zimskog semestra od 1.10. do 31.3. s time da "lecture period" traje do 6.2. U tablici sveucilista pise da je trajanje za TU Munchen 6 mjeseci. Mozemo li onda u prijavi navesti trajanje do 31.3. ili je to problem radi ljetnog semestra na FERu?

answered Feb 26 '16 at 10:59

domos's gravatar image

domos
112

U prijavi nije problem. Bilo bi pametnije da odete nešto ranije, npr. 15.9., kako biste imali vremena da se smjestite i riješite formalnosti.

answered Feb 26 '16 at 11:54

mirta's gravatar image

mirta ♦♦
9114

Your answer
toggle preview
Erasmus captcha
Dolje je niz jednoznamenkastih brojeva, prepisite ga. Pri tome sve parne
brojeve povecajte za 1 a neparne smanjite za 1 npr. 12346 - 03257

Odgovor


Follow this question

By Email:

Once you sign in you will be able to subscribe for any updates here

By RSS:

Answers

Answers and Comments

Markdown Basics

  • *italic* or __italic__
  • **bold** or __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "title")
  • image?![alt text](/path/img.jpg "title")
  • numbered list: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • basic HTML tags are also supported

Tags:

×14
×8

Asked: Feb 24 '16 at 22:55

Seen: 568 times

Last updated: Feb 26 '16 at 11:54

Powered by TakeLab, 2011.
TakeLab retains the right to use the content for research purposes.