login about faq

Ako piše da ljetni semestar traje od 8.2.-21.6, a u sporazumu je trajenje razmjene 6 mj., koje datume bih onda trebala napisati?

asked Feb 29 '16 at 15:28

marina's gravatar image

marina
11


Morate doći nešto ranije i otići nešto kasnije - svakako trebate uzeti u obzir ispite

answered Feb 29 '16 at 15:32

mirta's gravatar image

mirta ♦♦
9114

Završni ispiti na FERu (ne računajući rokove) će biti do petka 10.2., znači moram/mogu napisati 13.2.- 13.8. ili to nije moguće? Ako se napiše taj datum 13.2. to znači da točno tada moram biti na lokaciji razmjene, ne mogu doći kasnije ili prije?

I ako su nama ovdje ispiti do 10.2. nikako ne smijem napisati npr. trajanje razmjene od 1.2. ili ?

općenito me zbunjuje što napisati u datume razmjene ako ljetni semestar počinje u 2.mj i završava u 6./7.mj a trajanje razmjene je određeno za 6mjeseci?

answered Feb 29 '16 at 15:40

marina's gravatar image

marina
11

edited Feb 29 '16 at 15:42

Možete upisati datum prije završetka naših ispitnih rokova.

answered Feb 29 '16 at 15:44

mirta's gravatar image

mirta ♦♦
9114

Razumijem, a je li u redu da trajanje ostane onda od 13.2. - 13.8 ? Ovaj 13.8. me onda muči jer to su realno debelo praznici već... a ako napišem ranije onda ispada da idem na razmjenu prije nego su naši završni ispiti uopće počeli na FERu...

answered Feb 29 '16 at 15:50

marina's gravatar image

marina
11

Your answer
toggle preview
Erasmus captcha
Dolje je niz jednoznamenkastih brojeva, prepisite ga. Pri tome sve parne
brojeve povecajte za 1 a neparne smanjite za 1 npr. 12346 - 03257

Odgovor


Follow this question

By Email:

Once you sign in you will be able to subscribe for any updates here

By RSS:

Answers

Answers and Comments

Markdown Basics

  • *italic* or __italic__
  • **bold** or __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "title")
  • image?![alt text](/path/img.jpg "title")
  • numbered list: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • basic HTML tags are also supported

Tags:

×14
×4
×3

Asked: Feb 29 '16 at 15:28

Seen: 490 times

Last updated: Feb 29 '16 at 15:50

Powered by TakeLab, 2011.
TakeLab retains the right to use the content for research purposes.