login about faq

Treba li popis kolegija u dogovoru s ECTS koordinatorom sastaviti prije prijave i predaje dokumentacije ili nakon što se prijavimo i vidimo jesmo li odabrani za željeno sveučilište? Je li najbolje odmah se javiti (natječaj još nije raspisan ali biti će malo vremena)? Javljamo li se glavnoj koordinatorici ili koordinatoru za svoj smjer? Pozdrav

asked Feb 28 '17 at 18:56

ivona's gravatar image

ivona
1


Pričekajte raspisivanje natječaja i prezentaciju koju ćemo u vezi toga organizirati prije bilo kakvih sastanaka s ECTS koordinatorima. Ako nakon toga budete imali pitanja lako ćete dogovoriti sastanak s ECTS koordinatorom zaduženim za konkretan studij. U međuvremenu proučavajte studijske programe stranih učilišta koja su vam interesantna i suzite izbor na 3. Prošle godine se pri prijavi moglo odabrati max 3 strana sveučilišta.

Predmete dogovarate tek kad dobijete mjesto na stranoj instituciji i ona vas prihvati.

answered Feb 28 '17 at 19:24

ljilja's gravatar image

ljilja
3812

Your answer
toggle preview
Erasmus captcha
Dolje je niz jednoznamenkastih brojeva, prepisite ga. Pri tome sve parne
brojeve povecajte za 1 a neparne smanjite za 1 npr. 12346 - 03257

Odgovor


Follow this question

By Email:

Once you sign in you will be able to subscribe for any updates here

By RSS:

Answers

Answers and Comments

Markdown Basics

  • *italic* or __italic__
  • **bold** or __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "title")
  • image?![alt text](/path/img.jpg "title")
  • numbered list: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • basic HTML tags are also supported

Tags:

×2
×1

Asked: Feb 28 '17 at 18:56

Seen: 133 times

Last updated: Feb 28 '17 at 19:24

Powered by TakeLab, 2011.
TakeLab retains the right to use the content for research purposes.