login about faq

Vidim da je slicno pitanje vec postavljeno 2011. godine, ali i dalje imam neke nedoumice: Dakle, ljetni semestar stranog fakulteta pocinje krajem sijecnja/pocetkom veljace i traje do polovice lipnja, sto je otprilike cetiri i pol mjeseca.

Pitanje koje imam je, koje datume pocetka/kraja mobilnosti cu staviti da dodjem do trazenih 6 mjeseci? Da stavim da krecem ranije, da se vracam kasnije, ili i jedno i drugo?

Takodjer me zanima, buduci da na nekim sveucilistima ljetni semestar pocinje prije nego nama uopce pocnu ispiti zimskog semestra (vidim da su neki 2016. otisli na takva sveucilista u ljetnom semestru), moramo li mi onda te ispite pisati ~mjesec dana ranije od ostalih studenata?

asked Mar 04 '17 at 16:57

franko's gravatar image

franko
12


Sigurno ćete doći prije početka i otići nakon kraja semestra. Obuhvatite periodom 6 mjeseci.

Ne preporučamo odlazak na takva sveučilišta u ljetnom semestru. Birajte zimski semestar. Mogućnost pisanja završnih ispita mjesec dana prije svih ostalih studenata ne postoji.

answered Mar 05 '17 at 08:48

ljilja's gravatar image

ljilja
3812

Your answer
toggle preview
Erasmus captcha
Dolje je niz jednoznamenkastih brojeva, prepisite ga. Pri tome sve parne
brojeve povecajte za 1 a neparne smanjite za 1 npr. 12346 - 03257

Odgovor


Follow this question

By Email:

Once you sign in you will be able to subscribe for any updates here

By RSS:

Answers

Answers and Comments

Markdown Basics

  • *italic* or __italic__
  • **bold** or __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "title")
  • image?![alt text](/path/img.jpg "title")
  • numbered list: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • basic HTML tags are also supported

Tags:

×30
×8
×4
×3
×1

Asked: Mar 04 '17 at 16:57

Seen: 299 times

Last updated: Mar 05 '17 at 08:48

Powered by TakeLab, 2011.
TakeLab retains the right to use the content for research purposes.