login about faq

Koji su hrvatski nazivi za ove potvrde? Tax clearance certificate i Pension insurance institute certificate. To su potrebne potvrde stanja socio-ekonomskog statusa.

Takodjer, u online prijavi ih moramo predati kao PDF, znaci li to da ih, nakon sto ih isprintamo i ispunimo, moramo skenirati i pretvoriti u PDF? Dakle u PDF-u ce biti taj dokument kao slika, ne vise kao tekst.

Hvala.

asked Mar 04 '17 at 17:43

franko's gravatar image

franko
12

edited Mar 04 '17 at 17:44


Pogledajte dio Natječaja koji se odnosi na potvrde vezane uz slabiji socioekonomski status:

i. potvrdu nadležne porezne uprave za sve članove zajedničkog kućanstva za zadnju dostupnu kalendarsku godinu ...

ii. za članove zajedničkog kućanstva koji su u mirovini ili su korisnici obiteljske mirovine potrebno je priložiti, uz potvrdu PU, i potvrdu nadležne ustanove za mirovinsko osiguranje ...

iii. popunjena izjava o članovima zajedničkog kućanstva ...

Prilažete pdf dokument - scanirate ovjerene potvrde u pdf formatu.

answered Mar 06 '17 at 09:52

ljilja's gravatar image

ljilja
3812

Your answer
toggle preview
Erasmus captcha
Dolje je niz jednoznamenkastih brojeva, prepisite ga. Pri tome sve parne
brojeve povecajte za 1 a neparne smanjite za 1 npr. 12346 - 03257

Odgovor


Follow this question

By Email:

Once you sign in you will be able to subscribe for any updates here

By RSS:

Answers

Answers and Comments

Markdown Basics

  • *italic* or __italic__
  • **bold** or __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "title")
  • image?![alt text](/path/img.jpg "title")
  • numbered list: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • basic HTML tags are also supported

Tags:

×1

Asked: Mar 04 '17 at 17:43

Seen: 398 times

Last updated: Mar 06 '17 at 09:52

Related questions

Powered by TakeLab, 2011.
TakeLab retains the right to use the content for research purposes.