login about faq

Je li moguće odraditi Diplomski projekt, ili ekvivalentan skup predmeta koji bi se priznao kao Dipl. projekt, na inozemnom fakultetu, bez da nađem mentora s tog fakulteta?

Također, je li moguće upisati Diplomski projekt na FER-u tijekom razmjene, i odraditi ga na daljinu? Naime, upute za upis godine (na ferwebu), pod "Studenti u međunarodnoj razmjeni", daju naslutiti da bi takvo što mogao biti slučaj.

asked Mar 07 '17 at 17:45

De117's gravatar image

De117
363


Moguće je - za projekt ne treba mentor.

Na upis projekta (i ostalih predmeta na FER-u dok ste na Erasmusu) "na daljinu" ne gledamo sa simpatijom. Odobravamo zaista samo u iznimnim slučajevima.

answered Mar 07 '17 at 19:28

ljilja's gravatar image

ljilja
3812

Hvala na odgovoru! Samo jedno potpitanje -- za konretne informacije o tome što se priznaje kao ekvivalent Dipl. projektu (zbog fakulteta koji nemaju direktan ekvivalent), isto pitam ovdje, ili se konzultiram sa ECTS koordinatorom?

answered Mar 07 '17 at 21:56

De117's gravatar image

De117
363

To rješavate s ECTS koordinatorom - svaki slučaj je specifičan.

answered Mar 08 '17 at 08:21

ljilja's gravatar image

ljilja
3812

Your answer
toggle preview
Erasmus captcha
Dolje je niz jednoznamenkastih brojeva, prepisite ga. Pri tome sve parne
brojeve povecajte za 1 a neparne smanjite za 1 npr. 12346 - 03257

Odgovor


Follow this question

By Email:

Once you sign in you will be able to subscribe for any updates here

By RSS:

Answers

Answers and Comments

Markdown Basics

  • *italic* or __italic__
  • **bold** or __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "title")
  • image?![alt text](/path/img.jpg "title")
  • numbered list: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • basic HTML tags are also supported

Tags:

×20
×4
×4
×3

Asked: Mar 07 '17 at 17:45

Seen: 256 times

Last updated: Mar 08 '17 at 08:21

Powered by TakeLab, 2011.
TakeLab retains the right to use the content for research purposes.