login about faq

Pitanje se odnosi na buduće razmjene, i to samo za Master degree programe... Naime, zanima me kako, gdje i što - ako nas zanima studiranje na sveučilištu koje nema potpisan Erasmus sporazum s Hrvatskom ? Recimo, mene osobno zanima IT University of Copenhagen.. poslao sam im mail i odgovor im je ukratko bio o tome da treba dovesti naše i njihove internacionalne urede u međusobnu komunikaciju. Kome da se obratim za takvo što ? Savjet bilo kakvog oblika je dobrodošao ! Zahvaljujem :)

asked Mar 06 '11 at 18:59

Davor's gravatar image

Davor
11


ovdje mozes naci hrpu korisnih informacija o tome:

http://international.unizg.hr/medjunarodna_suradnja/erasmus/sklapanje_erasmus_sporazuma

pozz

answered Mar 22 '11 at 14:48

marauder16's gravatar image

marauder16 ♦
465

Najbolje da se obratiš profesorici Mirti Baranović, našoj ECTS koordinatorici. Ona će sigurno znati više.

answered Mar 21 '11 at 15:44

Margareta's gravatar image

Margareta ♦
312

Your answer
toggle preview
Erasmus captcha
Dolje je niz jednoznamenkastih brojeva, prepisite ga. Pri tome sve parne
brojeve povecajte za 1 a neparne smanjite za 1 npr. 12346 - 03257

Odgovor


Follow this question

By Email:

Once you sign in you will be able to subscribe for any updates here

By RSS:

Answers

Answers and Comments

Markdown Basics

  • *italic* or __italic__
  • **bold** or __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "title")
  • image?![alt text](/path/img.jpg "title")
  • numbered list: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • basic HTML tags are also supported

Tags:

×2
×2
×1
×1

Asked: Mar 06 '11 at 18:59

Seen: 655 times

Last updated: Mar 22 '11 at 14:48

Powered by TakeLab, 2011.
TakeLab retains the right to use the content for research purposes.