login about faq

u prijavi sam za Sveučilište Complutense u Madridu naveo engleski, ali prema posljednjim saznanjima to je ipak samo španjolski, pa me zanima utječe li to kako na odabir kandidata i trebam li to javiti ECTS koordinatoru/ici?

asked Mar 15 '11 at 00:38

luka's gravatar image

luka
162


Odgovor stiže kasno za vas, ali evo za buduće generacije: poznavanje jezika na kojem se održavaju predavanja je nužan kriterij pri odabiru kandidata. Koordinatori mogu previdjeti činjenicu da su predavanja isključivo na engleskom, jer je sveučilišta puno te se situacija mijenja iz godine u godinu. Ako se dogodi da naknadno saznate da su predavanja ipak nisu na engleskom (ili na nekom jeziku koji znate), obavezno to javite svom koordinatoru.

Međutim, kako bismo otpočetka izbjegli takve komplikacije, prije nego što se uopće prijavljujete obavezno provjerite (na mrežnim stranicama stranog sveučilišta) nude li se na svim svučilištima na koja se želite prijaviti predavanja na engleskom, odnosno na nekom drugom jeziku koji znate. Ako to nije slučaj, nemojte se prijavljivati na to sveučilište.

Ako ne uspijevate pronaći informaciju o jeziku predavanja na stranicama stranog sveučilišta, onda kontaktirajte lokalnog koordinatora na stranom sveučilištu. Također, proučite informacije na našoj wiki-stranici. Možete također ovdje postaviti pitanje, pa će vam vjerojatno odgovoriti studenti koji su proteklih godina bili na tom sveučilištu, premda to nisu službene informacije. Ako niti to ne uspije, kontaktirajte svog kooridnatora na FER-u.

answered Jan 27 '12 at 23:11

jan's gravatar image

jan ♦♦
3565

Your answer
toggle preview
Erasmus captcha
Dolje je niz jednoznamenkastih brojeva, prepisite ga. Pri tome sve parne
brojeve povecajte za 1 a neparne smanjite za 1 npr. 12346 - 03257

Odgovor


Follow this question

By Email:

Once you sign in you will be able to subscribe for any updates here

By RSS:

Answers

Answers and Comments

Markdown Basics

  • *italic* or __italic__
  • **bold** or __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "title")
  • image?![alt text](/path/img.jpg "title")
  • numbered list: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • basic HTML tags are also supported

Tags:

×20
×2

Asked: Mar 15 '11 at 00:38

Seen: 1,206 times

Last updated: Jan 27 '12 at 23:11

Powered by TakeLab, 2011.
TakeLab retains the right to use the content for research purposes.