login about faq

Koliko razumijem ne postoji drugi krug za one koji nisu rezerva ( tj. ako netko odustane od mjesta koje nam je poželjnije neće nam biti dodijeljeno ) i nemoguće je sada odbiti izbor za koji ste nominirani.

No za svaki slučaj pitam gledajući u ovo pitanje i odgovor : http://erasmus.fer.hr/questions/43/odbijanje-nominacije

Je li moguće odbiti nominaciju kako biste dobili izbor koji je sljedeći na listi ( pod pretpostavkom da na dobiveno sveučilište sada nikako ne želite otići, a na sljedeće na listi da )

asked Apr 04 '11 at 02:08

Charles's gravatar image

Charles
112


Nažalost nije moguće odbiti nominaciju kako biste dobili neki svoj drugi izbor. Možete ili prihvatiti dobivenu nominaciju ili odustati od razmjene. Zanemarite prošlogodišnji slučaj; ove godine tako nešto nije moguće.

answered Apr 04 '11 at 20:02

jan's gravatar image

jan ♦♦
3565

Your answer
toggle preview
Erasmus captcha
Dolje je niz jednoznamenkastih brojeva, prepisite ga. Pri tome sve parne
brojeve povecajte za 1 a neparne smanjite za 1 npr. 12346 - 03257

Odgovor


Follow this question

By Email:

Once you sign in you will be able to subscribe for any updates here

By RSS:

Answers

Answers and Comments

Markdown Basics

  • *italic* or __italic__
  • **bold** or __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "title")
  • image?![alt text](/path/img.jpg "title")
  • numbered list: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • basic HTML tags are also supported

Tags:

×2
×2

Asked: Apr 04 '11 at 02:08

Seen: 514 times

Last updated: Apr 04 '11 at 20:02

Related questions

Powered by TakeLab, 2011.
TakeLab retains the right to use the content for research purposes.