login about faq

Koja je procedura kada želimo odustat od razmjene ?

asked Apr 13 '11 at 16:39

Charles's gravatar image

Charles
112


Student koji želi odustati od razmjene mora napisati pismo dekanu FER-a i Uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta, u kojem će izjaviti da odustaje od razmjene i obrazložiti svoj razlog odustajanja.

Pismo se predaje u pisarnicu FER-a i pisarnicu Sveučilišta.


EDIT: Molim zanemarite gornji odgovor. Studenti koji odustaju od razmjene trebaju:

(1) ispuniti obrazac dostupan na: http://international.unizg.hr/_download/repository/Izjava_Student__Erasmus_-_ODUSTANAK.doc

(2) isprintati i potpisati obrazac,

(3) donijeti ga na potpis ECTS-koordinatoru,

(4) poslati ili osobno odnijeti obrazac na Sveučilište.

answered Apr 13 '11 at 19:49

jan's gravatar image

jan ♦♦
3565

edited Apr 16 '11 at 17:55

Oprostite, još me zanima treba li čekati da dođu rezultati natječaja ili se može odmah dostaviti te obrasce?

I kako razlozi trebaju bit koncipirani ... široko raspisivanje vs. kratak odgovor ?

I zanima me utječe li to odustajanje na išta drugo osim to što smo za sljedeću akademsku godinu odustali od razmjene ?

answered May 09 '11 at 21:41

Charles's gravatar image

Charles
112

Ne trebate čekati, dostavite im obrasce odmah. Odustajanje ni na što ne utječe, osim naravno na činjenicu da nećete više biti razmatrani za stipendiju.

answered May 10 '11 at 13:21

jan's gravatar image

jan ♦♦
3565

Nisam sigurna, ali rekla bih da se to desi kada određeno Sveučilište nudi određeni broj mjesta, ali naše - iz nekog razloga wow gold- ne može osigurati stipendiju za sva mjesta.

answered Oct 28 '11 at 09:58

haract's gravatar image

haract
(suspended)

Your answer
toggle preview
Erasmus captcha
Dolje je niz jednoznamenkastih brojeva, prepisite ga. Pri tome sve parne
brojeve povecajte za 1 a neparne smanjite za 1 npr. 12346 - 03257

Odgovor


Follow this question

By Email:

Once you sign in you will be able to subscribe for any updates here

By RSS:

Answers

Answers and Comments

Markdown Basics

  • *italic* or __italic__
  • **bold** or __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "title")
  • image?![alt text](/path/img.jpg "title")
  • numbered list: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • basic HTML tags are also supported

Tags:

×14

Asked: Apr 13 '11 at 16:39

Seen: 3,042 times

Last updated: Oct 28 '11 at 09:58

Powered by TakeLab, 2011.
TakeLab retains the right to use the content for research purposes.