login about faq

Prijavio sam se na razmjenu za ljetni semestar 2011/2012 u Porto. Na FER-u bi taj semestar imao samo jedan predmet - diplomski rad. Zanima me je li moguće diplomski pisati na stranom sveučilištu? Kakva je procedura u tom slučaju?

Ako nije moguće, mogu li se upisati neki predmeti koji nisu obavezni na FER-u te tako odgoditi diplomski za jednu godinu...?

asked Apr 20 '11 at 13:31

acajic's gravatar image

acajic
1627


Da, moguće je. Morate se najprije dogovoriti sa svojim mentorom na FER-u. Ako je mentor suglasan, trebate kontaktirati ECTS-koordinatora u Portu i raspitati se je li to moguće s njihove strane, zatim pitati je li moguće pisati rad na engleskom te se raspitati i kontaktirati potencijalnog mentora u ovisnosti o željenoj temi diplomskog rada. Također, diplomski rad morate obavezno obraniti; ako na stranom sveučilištu ne postoji obrana diplomskog rada, morat ćete ga braniti na FER-u, što onda malo komplicira stvari. Također je bitno da diplomski rad obranite do roka propisanog na FER-u, kako biste mogli na vrijeme dobiti diplomu.

answered Apr 20 '11 at 17:42

jan's gravatar image

jan ♦♦
3565

Postoji li mogućnost za ovim drugim što je kolega pitao? Znači da u semestru u kojem imam samo diplomski upišem neke predmete na drugom sveučilištu kao da je običan semestar te da se onda diplomski napravi kad se vrati u Hrvatstku ili još bolje ako sam u mogućnosti paralelno s time napraviti diplomski te ga obranit kad se vratim u Hrv?

answered Feb 06 '12 at 14:57

ssko's gravatar image

ssko
1

U semestru u razmjeni morate upisati minimalno 25 ECTS-bodova. To znači da ne možete raditi paralelno diplomski na FER-u i upisati predmete na stranom sveučilištu, jer bi to, zajedno s minimalno 25 ETCS-bodova na stranom sveučilištu, bilo puno previše (55 ECTS-bodova ili više u jednom semestru). Alternativa je ova koju ste spomenuli: odgoda diplomskog na FER-u za jedan semestar. Ponavljam da sve takve aranžmane morate napraviti u dogovoru s mentorom.

answered Feb 06 '12 at 21:54

jan's gravatar image

jan ♦♦
3565

Your answer
toggle preview
Erasmus captcha
Dolje je niz jednoznamenkastih brojeva, prepisite ga. Pri tome sve parne
brojeve povecajte za 1 a neparne smanjite za 1 npr. 12346 - 03257

Odgovor


Follow this question

By Email:

Once you sign in you will be able to subscribe for any updates here

By RSS:

Answers

Answers and Comments

Markdown Basics

  • *italic* or __italic__
  • **bold** or __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "title")
  • image?![alt text](/path/img.jpg "title")
  • numbered list: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • basic HTML tags are also supported

Tags:

×20
×10

Asked: Apr 20 '11 at 13:31

Seen: 943 times

Last updated: Feb 06 '12 at 21:54

Powered by TakeLab, 2011.
TakeLab retains the right to use the content for research purposes.