login about faq

Nisam nigdje nasao podatak kada se ocekuje potpisivanje ugovora za stipendiju? Pitam jer cu cijelo ljeto biti izvan zemlje pa da se znam organizirati.

Hvala!

asked May 31 '11 at 18:31

marauder16's gravatar image

marauder16 ♦
465


To trebate pitati na Sveučilište:

URED ZA MEĐUNARODNU SURADNJU SVEUČILIŠTA U ZAGREBU http://international.unizg.hr/medjunarodna_suradnja/kontakt

answered Jun 17 '11 at 11:58

jan's gravatar image

jan ♦♦
3565

edited Jun 17 '11 at 11:58

ja sam bila u istoj situaciji. ne brini se, sve se moze po dogovoru. oni zadaju datum i sve a ti im velis da si na putu i da nemres doc. i da ces doc tipa 30/8...

answered Feb 05 '12 at 20:14

lilith's gravatar image

lilith
1

Ugovor se obično sklapa "barem 30 dana prije odlaska", a točni datumi kada koji student treba doći na potpisivanje se objave naknadno na stranici Sveučilišta (prošle godine ja sam trebao doći na potpisivanje nekih 50 dana prije datuma odlaska). Pogledaj slide 14 i 15 u Uputama za Erasmus studente 2011/2012 (pdf) za detaljnije informacije.

answered Feb 07 '12 at 13:28

role's gravatar image

role
164

Vidim da ljudi odgovaraju na godinu dana staro pitanje pa da se i ja javim :D

Dakle, istina je. Moguce je najaviti da necete biti u mogucnosti doci potpisati ugovor u danom terminu, to cete uciniti tako da se javite Maji Grđan na mail(erasmus-student-sms@unizg.hr) i s njom dogovorite neki drugi datum koji vam odgovara.

answered Feb 14 '12 at 16:41

marauder16's gravatar image

marauder16 ♦
465

Your answer
toggle preview
Erasmus captcha
Dolje je niz jednoznamenkastih brojeva, prepisite ga. Pri tome sve parne
brojeve povecajte za 1 a neparne smanjite za 1 npr. 12346 - 03257

Odgovor


Follow this question

By Email:

Once you sign in you will be able to subscribe for any updates here

By RSS:

Answers

Answers and Comments

Markdown Basics

  • *italic* or __italic__
  • **bold** or __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "title")
  • image?![alt text](/path/img.jpg "title")
  • numbered list: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • basic HTML tags are also supported

Tags:

×10
×2

Asked: May 31 '11 at 18:31

Seen: 2,260 times

Last updated: Feb 14 '12 at 16:41

Powered by TakeLab, 2011.
TakeLab retains the right to use the content for research purposes.