login about faq

Dobio sam mail od ureda za medunarodnu suradnju o trenutku potpisivanja ugovora o stipendiji. Između ostalog na potpisivanje potrebno je donijeti citiram: "potvrdu da je student redovno upisan u sljedeći semestar ili ispunjava uvjete za upis" Kako doci do ove povrde iduci tjedan ako ocjene nisu zakljucene i pola bodova još nije upisano u sustav. Moja bodovna situacija je jasna i ne postoji mogucnost pada ali nisam siguran kako ce to proci u studentskoj sluzbi? Mail studentskoj sluzbi je poslan ali me zanima dobiva li se ova potvrda na neki drugi nacin?

Hvala!

asked Jun 30 '11 at 17:16

kocoedin's gravatar image

kocoedin
863

(Jul 03 '11 at 20:40) marko12

Odgovor sa SS:

Poštovani,

Tu potvrdu isprintajte sa studomata, jer je to najobičnija potvrda o upisu, sa prijepisom ocjena, u svrhu stipendije (ocjene će do tada biti evidentirane).

Lijepi pozdrav,

answered Jul 03 '11 at 21:30

kocoedin's gravatar image

kocoedin
863

Nakon što budu zaključene sve ocjene i unesene u ISVU, studentska služba će sve studente koji idu na razmjenu u zimskom semestru formalno upisati u idući semestar na FER-u (za 0 ECTS-a). Nakon toga možete na Studomatu ispisati potvrdu o upisu i tu potvrdu odnijeti na Sveučilište.

answered Jul 06 '11 at 22:38

jan's gravatar image

jan ♦♦
3565

(Jul 07 '11 at 00:00) role
(Jul 07 '11 at 21:55) marko12
(Jul 14 '11 at 21:11) jan ♦♦
Your answer
toggle preview
Erasmus captcha
Dolje je niz jednoznamenkastih brojeva, prepisite ga. Pri tome sve parne
brojeve povecajte za 1 a neparne smanjite za 1 npr. 12346 - 03257

Odgovor


Follow this question

By Email:

Once you sign in you will be able to subscribe for any updates here

By RSS:

Answers

Answers and Comments

Markdown Basics

  • *italic* or __italic__
  • **bold** or __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "title")
  • image?![alt text](/path/img.jpg "title")
  • numbered list: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • basic HTML tags are also supported

Tags:

×26

Asked: Jun 30 '11 at 17:16

Seen: 1,364 times

Last updated: Jul 14 '11 at 21:11

Powered by TakeLab, 2011.
TakeLab retains the right to use the content for research purposes.