login about faq

Na jednom od svečilišta u Švedskoj rok za prijavu je 15.10. i piše da su rezultati obično poznati par tjedana nakon tog, dakle, početkom 11. mjeseca. Semestar počinje 16.1. Je li to dovoljno vremena za izdavanje boravišne dozvole ili ćemo trebati postupak pokrenuti prije nego što dobijemo letter of acceptance?

Ako će biti potrebno, postoje li neki problemi vezani za to?

asked Aug 21 '11 at 18:55

hbandov's gravatar image

hbandov
162


Boravišna se najčešće dobije nakon mjesec dana, odnosno mjesec dana je potrebno kako bi oni odobrili zahtjev. No, katkad se to zna odužiti (pogotovo preko ljeta kad je veći broj prijava). Postupak je bolje pokrenuti ranije, pa onda donijeti sve potrebne dokumente (pa tako i letter of acceptance) naknadno. Ako bude neki problem, moguće je tražiti i požurnicu od faksa u Švedskoj. Također, da odmah upozorim, niste dužni plaćati pristojbu za izradu boravišne (oko 100€)! Čak i ako vam teta u veleposlanstvu kaže da morate, nije istina. :)

answered Aug 21 '11 at 19:40

tfranovic's gravatar image

tfranovic ♦♦
401116

Your answer
toggle preview
Erasmus captcha
Dolje je niz jednoznamenkastih brojeva, prepisite ga. Pri tome sve parne
brojeve povecajte za 1 a neparne smanjite za 1 npr. 12346 - 03257

Odgovor


Follow this question

By Email:

Once you sign in you will be able to subscribe for any updates here

By RSS:

Answers

Answers and Comments

Markdown Basics

  • *italic* or __italic__
  • **bold** or __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "title")
  • image?![alt text](/path/img.jpg "title")
  • numbered list: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • basic HTML tags are also supported

Tags:

×9
×1
×1

Asked: Aug 21 '11 at 18:55

Seen: 859 times

Last updated: Aug 21 '11 at 19:40

Powered by TakeLab, 2011.
TakeLab retains the right to use the content for research purposes.