login about faq

Za potpisivanje ugovora o studijskom boravku u inozemstvu treba nam potvrda o upisu sljedećeg semestra na fakultetu, prihvaća se i potvrda da imamo sve uvjete za upis u sljedeći semestar. Koja bi to potvrda bila? I kako je možemo dobiti prije završetka ovog semestra? Jer vidim da je za studente koji su išli na razmjenu u zimskom semestru ta potvrda bila omogućena nakon kraja ljetnog semestra, a nama je potpisivanje ugovora početkom 1. mjeseca.

asked Dec 27 '11 at 14:20

bojana's gravatar image

bojana
12

edited Dec 27 '11 at 14:33


Ja sam već obavio potpisivanje ugovora (ako mislimo na isto) i donio sam potvrdu o upisu akademske godine sa studomata (za potrebe Erasmus razmjene studenata). Sve je bilo u redu s tim.

answered Dec 28 '11 at 11:45

hbandov's gravatar image

hbandov
162

Your answer
toggle preview
Erasmus captcha
Dolje je niz jednoznamenkastih brojeva, prepisite ga. Pri tome sve parne
brojeve povecajte za 1 a neparne smanjite za 1 npr. 12346 - 03257

Odgovor


Follow this question

By Email:

Once you sign in you will be able to subscribe for any updates here

By RSS:

Answers

Answers and Comments

Markdown Basics

  • *italic* or __italic__
  • **bold** or __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "title")
  • image?![alt text](/path/img.jpg "title")
  • numbered list: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • basic HTML tags are also supported

Tags:

×26
×4
×2
×2

Asked: Dec 27 '11 at 14:20

Seen: 759 times

Last updated: Dec 28 '11 at 11:45

Powered by TakeLab, 2011.
TakeLab retains the right to use the content for research purposes.