login about faq

Dakle, prosjek mi je očajan (2.625) pa me zanima da li postoje ikakve šanse da upadnem na računarstvo negdje u Španjolskoj (isključivo tamo).

asked Jan 18 '12 at 01:14

shpongler's gravatar image

shpongler
11


Španjolska je prošle godine bila najpoularniji izbor, pa, ako tako bude i ove godine, šanse su Vam možda manje nego za sveučilišta u drugim zemljama. S druge strane, prosjek nije jedini kriterij: bitno je i motivacijsko pismo te poznavanje jezika. Za neka je sveučilišta u španjolskoj (npr. u Cartageni) nužno poznavanje španjolskog jezika, pa će studenti koji znaju španjolski tu biti u prednosti. Svakako provjerite na stranicama sveučilišta je li nužno poznavanje španjolskog jezika.

Savjetovao bih Vam da se svakako prijavite, unatoč niskom prosjeku. Šanse da dobijete stipendiju bit će naravno veće ako izabrete i neka druga sveučilišta (izvan Španjolske), pa razmislite ipak i o toj mogućnosti. Kako god izabrali (a možete izabrati najviše 5 sveučilišta), morate biti spremni otići na bilo koje od tih sveučilišta, ukoliko dobijete stipendiju.

answered Jan 27 '12 at 22:45

jan's gravatar image

jan ♦♦
3565

Your answer
toggle preview
Erasmus captcha
Dolje je niz jednoznamenkastih brojeva, prepisite ga. Pri tome sve parne
brojeve povecajte za 1 a neparne smanjite za 1 npr. 12346 - 03257

Odgovor


Follow this question

By Email:

Once you sign in you will be able to subscribe for any updates here

By RSS:

Answers

Answers and Comments

Markdown Basics

  • *italic* or __italic__
  • **bold** or __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "title")
  • image?![alt text](/path/img.jpg "title")
  • numbered list: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • basic HTML tags are also supported

Tags:

×5
×3

Asked: Jan 18 '12 at 01:14

Seen: 821 times

Last updated: Jan 27 '12 at 22:45

Powered by TakeLab, 2011.
TakeLab retains the right to use the content for research purposes.