login about faq

Zanima me koju je točno potvrdu sa studomata potrebno predati, da li je to potvrda za internacionalnu upotrebu(na engleskom, Certificate) za koju je potreban potpis prodekana ili obična potvrda s prijepisom ocjena za bolonjske studije za sudjelovanje u programu Erasmus? Također, da li je potrebno potvrde s prijepisom ocjena predati nakon što nam budu upisane ocjene iz zimskog semestra tekuće akademske godine?

asked Feb 01 '12 at 22:36

okvals's gravatar image

okvals
12


Treba predati potvrdu s prijepisom ocjena na hrvatskom. To mora biti potvrda za bolonjske studije jer na njoj postoji težinski prosjek ocjena, koji je jedan od kriterija za rangiranje.

VAŽNO: Prilikom prijave predaje se jedan primjerak potvrde s trenutnim stanjem.

Nakon završetka ispitnih rokova i nakon što budu evidentirani svi ispiti, studentska će služba izraditi potvrde za sve studente koji su se prijavili i dostaviti ih koordinatorima. Studenti će elektroničkom poštom dobiti elektroničku verziju potvrde, kako bi imali uvid u potvrdu na temelju koje će se raditi rangiranje.

answered Feb 02 '12 at 12:03

jan's gravatar image

jan ♦♦
3565

Your answer
toggle preview
Erasmus captcha
Dolje je niz jednoznamenkastih brojeva, prepisite ga. Pri tome sve parne
brojeve povecajte za 1 a neparne smanjite za 1 npr. 12346 - 03257

Odgovor


Follow this question

By Email:

Once you sign in you will be able to subscribe for any updates here

By RSS:

Answers

Answers and Comments

Markdown Basics

  • *italic* or __italic__
  • **bold** or __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "title")
  • image?![alt text](/path/img.jpg "title")
  • numbered list: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • basic HTML tags are also supported

Tags:

×26
×4

Asked: Feb 01 '12 at 22:36

Seen: 1,288 times

Last updated: Feb 02 '12 at 12:03

Powered by TakeLab, 2011.
TakeLab retains the right to use the content for research purposes.