login about faq

(pitanje sa fer2net foruma, prenosim tu jer smatram da je svima korisno)

asked Feb 07 '12 at 18:34

dbucar's gravatar image

dbucar
563


Nisu sva - ovisi koji ste smjer, i u kojem stadiju studiranja.

Sve što piše u nastavku odnosi se na TU Wien.

Na diplomskom studiju profila Computational Intelligence i Business Informatics sva su predavanja na engleskom jeziku (uvedeno po novom planu studiranja 2011/2012).

Ostalo je većinom (službeno) na njemačkom. No moguće je zamoliti profesore da predavanja drže na engleskom (ili će vam preporučiti materijale/ dozvoliti pisanje ispita na engleskom).

Na preddiplomskom velika većina predavanja je na njemačkom jeziku.

Ako vam je poznavanje njemačkog koliko-toliko ok (recimo razina B1), ne brinite. Sve se da naučiti, uz malo više truda. ;)

Kao Erasmus-studenti možete birati predmete sa praktički bilo kojeg smjera - tako da je moguće odabrati ove na engleskom, ukoliko vam njemački predstavlja velik problem.

Protekle sam godine (2010/2011.) imao negdje 30-40% predavanja na njemačkom. Za sve ispite sam uspio dogovoriti da mi budu na engleskom. Možete ih pisati na engleskom, a ako su zadaci na njemačkom, supervizori vam pojasne na engleskom ukoliko ima nejasnoća. Neki su čak imali i dvojezično (njem+eng) postavljene zadatke.

Za nekoliko predmeta sam dogovorio usmeni umjesto pismenog, i to u terminu kad je meni odgovaralo.

Sve se da dogovoriti s profesorima, samo se zauzmite za sebe. :)

Sretno!

answered Feb 07 '12 at 18:34

dbucar's gravatar image

dbucar
563

edited Feb 09 '12 at 19:25

Na Sveučilištu u Beču (University of Vienna, Universität Wien) su uglavnom sva predavanja na njemačkom. Sveučilište u Beču traži potvrdu o znanju njemačkog jezika.

answered Feb 09 '12 at 18:21

mirta's gravatar image

mirta ♦♦
9114

Your answer
toggle preview
Erasmus captcha
Dolje je niz jednoznamenkastih brojeva, prepisite ga. Pri tome sve parne
brojeve povecajte za 1 a neparne smanjite za 1 npr. 12346 - 03257

Odgovor


Follow this question

By Email:

Once you sign in you will be able to subscribe for any updates here

By RSS:

Answers

Answers and Comments

Markdown Basics

  • *italic* or __italic__
  • **bold** or __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "title")
  • image?![alt text](/path/img.jpg "title")
  • numbered list: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • basic HTML tags are also supported

Tags:

×20
×8
×3
×2
×2

Asked: Feb 07 '12 at 18:34

Seen: 1,689 times

Last updated: Feb 09 '12 at 19:25

Powered by TakeLab, 2011.
TakeLab retains the right to use the content for research purposes.