login about faq

Ostala mi je još 5. godina, dakle 1 semestar + diplomski rad. Zanima me ako odradim razmjenu za taj 1 semestar i ako mi se pruži mogućnost odrade diplomskog rada na stranom fakultetu uz određenu praksu u nekoj firmi (znači da je tema rada npr. vezana uz područje istraživanja u toj firmi), da li se to smatra stručnom praksom, tj. da li se onda sada već trebam prijaviti za kombinaciju razmjene i stručne prakse ili se to samo gleda kao produljena razmjena? Hvala!

asked Feb 12 '12 at 17:01

lukakov's gravatar image

lukakov
13


sada se prijavljujete na natječaj za studijski boravak, a kroz mjesec dana Sveučilište će raspisati natječaj za stručnu praksu pa se možete prijaviti. Praksa bi se trebala odraditi na stranom sveučilištu ili u nekoj tvrtki pod nadzorom sveučilišta.

answered Feb 14 '12 at 14:11

jasna's gravatar image

jasna ♦♦
761

Your answer
toggle preview
Erasmus captcha
Dolje je niz jednoznamenkastih brojeva, prepisite ga. Pri tome sve parne
brojeve povecajte za 1 a neparne smanjite za 1 npr. 12346 - 03257

Odgovor


Follow this question

By Email:

Once you sign in you will be able to subscribe for any updates here

By RSS:

Answers

Answers and Comments

Markdown Basics

  • *italic* or __italic__
  • **bold** or __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "title")
  • image?![alt text](/path/img.jpg "title")
  • numbered list: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • basic HTML tags are also supported

Tags:

Asked: Feb 12 '12 at 17:01

Seen: 452 times

Last updated: Feb 14 '12 at 14:11

Related questions

Powered by TakeLab, 2011.
TakeLab retains the right to use the content for research purposes.