login about faq

Dobio sam informaciju da su prošlih godina studenti u prijavama mogli rangirati sveučilišta, tj. na 1. mjesto staviti sveučilište na kojem bi najviše željeli studirati, pa zatim dalje po istom principu.

Zanima me hoće li tako biti i ove godine? Hoće li se studentima pokušati dodijeliti njihov 1. izbor? Ili će im se dodijeliti bilo koje sveučilište koje su naveli, bez vođenja računa o poretku u prijavi?

Malo sam zakomplicirao, ali nadam se da je jasno što želim pitati :)

asked Feb 17 '11 at 22:08

MarioK's gravatar image

MarioK
13


Da, sveučilišta navedite prema svojim prioritetima. Nakon što svi studenti predaju svoje prijave, napravit će se rangiranje prema sljedeća tri osnovna kriterija: (1) motivacijsko pismo, (2) ocjene, (3) znanje jezika. Studenti s višim rangom imaju prednost pri odabiru sveučilišta nad studentima s nižim rangom.

Važno: možete navesti maksimalno pet sveučilišta. No nije potrebno da ih navedete svih pet. Nikako nemojte navoditi sveučilišta s kojima FER nema ugovor ili na kojemu nema dogovorenih mjesta za Vaš profil/modul. Također nemojte navoditi sveučilišta na koja zapravo ne biste željeli ići, jer time samo unosite zbrku.

answered Feb 18 '11 at 10:11

jan's gravatar image

jan ♦♦
3565

edited Feb 18 '11 at 10:12

Pogledao sam prijavni obrazac za ovu godinu i isti je kao prije, pretpostavljam da su pravila ista kao i do sada. Dakle, odgovor je da, redoslijed kojim navedeš sveučilišta odgovara tvojim prioritetima. Dakle prvo ti se gleda prvi izbor (first choice), zatim ako su mjesta za taj faks popunjena, drugi izbor, pa zatim treći izbor. Uglavnom se mjesta među prijavljenima dodjeljuju onima sa najvišim prosjekom, tako se rangira. Određen broj studenata dobije i status rezerve, a to znači da ukoliko neko od nominiranih odustane, prva rezerva ulazi na njegovo mjesto. Rezervama se čak tolerira i izbor nekog drugog sveučilišta koje nisu prethodno izabrali, a da je na tome mjestu ostalo praznih mjesta.

Što se tiče ulaska rezerve na nečije mjesto. Tada ta osoba mora za sebe posebno proći postupak slanja prijave na strano sveučilište, dakle ako netko odustane, tada on mora odustati prije isteka roka za slanje prijave. Taj rok određuje strano sveučilište i svako sveučilište ima svoj rok o kojem se treba informirati na njihovim web stranicama.

answered Feb 17 '11 at 22:27

Hrvoje's gravatar image

Hrvoje ♦
1213

edited Feb 17 '11 at 22:32

Your answer
toggle preview
Erasmus captcha
Dolje je niz jednoznamenkastih brojeva, prepisite ga. Pri tome sve parne
brojeve povecajte za 1 a neparne smanjite za 1 npr. 12346 - 03257

Odgovor


Follow this question

By Email:

Once you sign in you will be able to subscribe for any updates here

By RSS:

Answers

Answers and Comments

Markdown Basics

  • *italic* or __italic__
  • **bold** or __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "title")
  • image?![alt text](/path/img.jpg "title")
  • numbered list: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • basic HTML tags are also supported

Tags:

×30
×1

Asked: Feb 17 '11 at 22:08

Seen: 957 times

Last updated: Feb 18 '11 at 10:12

Powered by TakeLab, 2011.
TakeLab retains the right to use the content for research purposes.