login about faq

Pozdrav,

zanima me kojim principom se vodimo pri izboru predmeta na stranom sveučilištu? Da li je potrebno naći predmet dovoljno sličan onom koji se predaje na našem sveučilištu, te zamoliti ECTS koordinatora za potvrdu ili možemo upisivati i predmete koji se ne mogu slušati na našem sveučilištu? Zanima me konkretno za upis predmeta na diplomskom.

asked Feb 19 '11 at 19:48

neke's gravatar image

neke
1

edited Feb 19 '11 at 20:10

tfranovic's gravatar image

tfranovic ♦♦
401116


Umjesto naših preporučenih izbornih predmeta može se odabrati bilo koji stručni predmet koji se ne predaje kod nas, ali svakako u dogovoru s mentorom. Ako ideš na razmjenu u prvoj godini diplomskog studija i ne možeš pronaći zamjenu za sve teorijske i/ili specijalističke predmete, možeš upisati neke predmete koji će ti se priznati kao izborni predmeti (ukupno najviše 12 ECTSa). Po povratku, u 3. semestru, umjesto izbornih predmeta koji su ti priznati, upisuješ teorijske i/ili specijalističke predmete koji ti nedostaju.

answered Feb 22 '11 at 18:23

mirta's gravatar image

mirta ♦♦
9114

Procedura je sljedeća:

 • pronađeš predmete dovoljno slične teorijskim predmetima profila, predmetima specijalizacije profila te predmetima matematike i prirodoslovlja
 • (u dogovoru s mentorom) pronađeš predmete koji te zanimaju na stranom sveučilištu a ne spadaju pod gore navedeno
 • pošalješ mail ECTS koordinatoru svog profila s popisom predmeta i linkovima na informacije o predmetu
 • koordinator pita nositelje predmeta iz prve točke može li se njihov predmet zamijeniti nekim od navedenih u tvom mailu
 • ako je sve u redu, upisuješ to, a ako nije tražiš nove predmete

Tako to u principu izgleda. Možeš neke predmete iz tog semestra kad odlaziš na razmjenu ostaviti i odslušati kasnije na FER-u. Što se tiče predmeta specijalizacije, tu se čak može biti fleksibilniji te priznati predmete koji nisu baš slični našim predmetima specijalizacije. Što se tiče humanističkih predmeta, njih možeš riješiti i preko tečaja stranog jezika (što toplo preporučam).

answered Feb 19 '11 at 20:09

tfranovic's gravatar image

tfranovic ♦♦
401116

(Feb 19 '11 at 20:18) neke
Your answer
toggle preview
Erasmus captcha
Dolje je niz jednoznamenkastih brojeva, prepisite ga. Pri tome sve parne
brojeve povecajte za 1 a neparne smanjite za 1 npr. 12346 - 03257

Odgovor


Follow this question

By Email:

Once you sign in you will be able to subscribe for any updates here

By RSS:

Answers

Answers and Comments

Markdown Basics

 • *italic* or __italic__
 • **bold** or __bold__
 • link:[text](http://url.com/ "title")
 • image?![alt text](/path/img.jpg "title")
 • numbered list: 1. Foo 2. Bar
 • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
 • basic HTML tags are also supported

Tags:

×20
×13

Asked: Feb 19 '11 at 19:48

Seen: 795 times

Last updated: Feb 24 '11 at 22:06

Powered by TakeLab, 2011.
TakeLab retains the right to use the content for research purposes.