login about faq

Da li mi mozete reci na kojim fakultetima tocno se u Spanjolskoj i Portugalu nastava odvija na engleskom jeziku? Takoder, koji bi mi fakultete posavjetovali od tamo da upisem na njihovom jeziku, ako prije toga dodem na intezivnom tecaju jezika mjesec dana.

asked Feb 14 '13 at 18:45

vix's gravatar image

vix
111


Na Sveučilištu Miguel Hernandez u Elcheu je sve na engleskom. U Cartageni je sve na španjolskom. Na ostalim sveučilištima je miješano i morate pogledati ima li dovoljno predmeta na engleskom koji vama trebaju.

answered Feb 14 '13 at 23:22

mirta's gravatar image

mirta ♦♦
9114

ISPRAVAK - Sveučilište Miguel Hernandez u Elcheu traži znanje španjolskog jezika - minimalno A2.

answered Mar 10 '14 at 00:01

mirtab's gravatar image

mirtab
311

(Mar 12 '14 at 20:01) osrecki

Pozdrav,

U tom slučaju da traže A2, do kada bi im trebalo poslati dokument? Jer npr da odem tamo sljedeći ljetni semestar do tada mogu normalno upisati tečaj i položiti.

answered Mar 03 '15 at 22:19

ds9's gravatar image

ds9
1

Mislim da je to u redu

answered Mar 03 '15 at 22:34

mirta's gravatar image

mirta ♦♦
9114

Your answer
toggle preview
Erasmus captcha
Dolje je niz jednoznamenkastih brojeva, prepisite ga. Pri tome sve parne
brojeve povecajte za 1 a neparne smanjite za 1 npr. 12346 - 03257

Odgovor


Follow this question

By Email:

Once you sign in you will be able to subscribe for any updates here

By RSS:

Answers

Answers and Comments

Markdown Basics

  • *italic* or __italic__
  • **bold** or __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "title")
  • image?![alt text](/path/img.jpg "title")
  • numbered list: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • basic HTML tags are also supported

Tags:

×3
×3

Asked: Feb 14 '13 at 18:45

Seen: 867 times

Last updated: Mar 03 '15 at 22:34

Powered by TakeLab, 2011.
TakeLab retains the right to use the content for research purposes.