login about faq

Da, se nadovežem na pitanje: da li se predmeti biraju odmah sada kad se prijavljujemo za erasmus razmjenu ili kasnije kad saznamo za koje sveučilište smo dobili razmjenu?

asked Feb 20 '11 at 00:37

Looka's gravatar image

Looka
12

edited Feb 20 '11 at 00:48

tfranovic's gravatar image

tfranovic ♦♦
401116


Koliko se sjećam, u prijavi moraš za svako sveučilište za koje se prijavljuješ unijeti predmete koje želiš tamo slušati. Tako je barem bilo na našim prijavama. No, taj popis je daleko od konačnog, već služi samo okvirno.

Tek kad saznaš za koje si sveučilište dobio razmjenu kreneš u slaganje Learning Agreementa i kontaktiraju se nositelji predmeta sa FER-a koje bi htio zamijeniti. Taj Learning Agreement se može jako fleksibilno mijenjati, tako da ne morate brinuti oko toga da sad odmah nađete sve predmete koji vam trebaju.

answered Feb 20 '11 at 00:51

tfranovic's gravatar image

tfranovic ♦♦
401116

Predmeti se ne biraju prije nominacije od naseg sveucilista. Tek nakon sto je student nominiran, kreira se Learning agreement, ne prije.

answered Feb 23 '11 at 11:16

marauder16's gravatar image

marauder16 ♦
465

Your answer
toggle preview
Erasmus captcha
Dolje je niz jednoznamenkastih brojeva, prepisite ga. Pri tome sve parne
brojeve povecajte za 1 a neparne smanjite za 1 npr. 12346 - 03257

Odgovor


Follow this question

By Email:

Once you sign in you will be able to subscribe for any updates here

By RSS:

Answers

Answers and Comments

Markdown Basics

  • *italic* or __italic__
  • **bold** or __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "title")
  • image?![alt text](/path/img.jpg "title")
  • numbered list: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • basic HTML tags are also supported

Tags:

×13
×2

Asked: Feb 20 '11 at 00:37

Seen: 729 times

Last updated: Feb 23 '11 at 11:16

Powered by TakeLab, 2011.
TakeLab retains the right to use the content for research purposes.