login about faq

U slucaju da nominirani student bude prisiljen tu nominaciju odbiti, umanjuje li mu to sanse za dobivanje slijedece nominacije? Jesu li bitni razlozi odbijanja nominacije?

I cisto iz radoznalosti, na koliko razmjena moze jedan student otici tokom studija? Pada li mu prioritet?

Hvala.

asked Feb 20 '11 at 13:08

violeta's gravatar image

violeta
1


Ja sam odbila nominaciju i uzela ono s 2. mjesta svoje liste i nikom ništa. Možeš otići na jednu razmjenu na preddiplomskom i jednu na diplomskom, AFAIK.

answered Feb 21 '11 at 17:43

San%C5%A0ain's gravatar image

SanŠain
311

Ne bi bilo dobro da se olako odustaje od razmjene. Ako imate jaki razlog, naravno da ćete odustati i da vam to nećemo uzeti za zlo. Nezgodno je ako se odustane kad su već prošli rokovi za prijavu na strano sveučilište. Tada studenti koji su na listi čekanja neće moći iskoristiti to upražnjeno mjesto. Ali, naravno, nitko ne bira trenutak kad će odustati. Odustaje se u času kad vas nešto ozbiljno spriječi da odete na razmjenu.

answered Feb 25 '11 at 00:50

mirta's gravatar image

mirta ♦♦
9114

Your answer
toggle preview
Erasmus captcha
Dolje je niz jednoznamenkastih brojeva, prepisite ga. Pri tome sve parne
brojeve povecajte za 1 a neparne smanjite za 1 npr. 12346 - 03257

Odgovor


Follow this question

By Email:

Once you sign in you will be able to subscribe for any updates here

By RSS:

Answers

Answers and Comments

Markdown Basics

  • *italic* or __italic__
  • **bold** or __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "title")
  • image?![alt text](/path/img.jpg "title")
  • numbered list: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • basic HTML tags are also supported

Tags:

×2
×2

Asked: Feb 20 '11 at 13:08

Seen: 563 times

Last updated: Feb 25 '11 at 00:50

Related questions

Powered by TakeLab, 2011.
TakeLab retains the right to use the content for research purposes.