login about faq

Bok! Jesu li moguće prijave studenata 1. godine preddiplomskog (sa završenim kompletnim 1. semestrom) za boravak u 3. semestru iduće godine. Pročitao sam na fer.hr da "Studenti preddiplomskih studija moraju u trenutku kada odlaze biti upisani u najmanje drugu godinu preddiplomskog studija i imati ostvarenih najmanje 60 ECTS bodova." Da li to znači da, pod uvjetom da redovno dam sve predmete ovaj semestar, mogu ići nagodinu??

asked Feb 18 '11 at 00:10

Chuck's gravatar image

Chuck
11


Svakako se prijavite. Ako ste uspješno završili prvi semestar, najvjerojatnije ća tako biti i u drugom, a razmjena na koju ste se prijavili bit će vam dodatni motiv za rad. Ako se prijavite za zimski semestar i ako vam se slučajno dogodi da ne uspijete položiti sve predmete i da ne sakupite potrebnih 60 ECTS bodova, možemo vam razmjenu pomaknuti na ljetni semestar, kad ćete sigurno imati ispunjen taj uvjet.

answered Feb 25 '11 at 00:40

mirta's gravatar image

mirta ♦♦
9114

Tako je, mozes se prijaviti ako si sada prvi semestar zavrsio, i ako sve polozis, mozes ici na razmjenu. Slicna stvar je sa studentima koji namjeravaju u sljedecem semestru zavrsiti preddiplomski, te ici na razmjenu na diplomskom.

answered Feb 20 '11 at 16:20

tk43567's gravatar image

tk43567
161

Your answer
toggle preview
Erasmus captcha
Dolje je niz jednoznamenkastih brojeva, prepisite ga. Pri tome sve parne
brojeve povecajte za 1 a neparne smanjite za 1 npr. 12346 - 03257

Odgovor


Follow this question

By Email:

Once you sign in you will be able to subscribe for any updates here

By RSS:

Answers

Answers and Comments

Markdown Basics

  • *italic* or __italic__
  • **bold** or __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "title")
  • image?![alt text](/path/img.jpg "title")
  • numbered list: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • basic HTML tags are also supported

Tags:

×3

Asked: Feb 18 '11 at 00:10

Seen: 649 times

Last updated: Feb 25 '11 at 00:40

Powered by TakeLab, 2011.
TakeLab retains the right to use the content for research purposes.