login about faq

Prijepis ocjena sa preddiplomskog i diplomskog studija na engleskom, možemo li poslati fotokopiju ovog dokumenta ili samo originale?

asked Feb 25 '11 at 23:58

acajic's gravatar image

acajic
1627


Prijavi se predaju samo dva primjerka prijepisa ocjena (svi dokumenti predaju se u dva primjerka). Prijepis ocjena treba biti na hrvatskom, kao što piše u natječaju: http://www.fer.hr/razmjena/llperasmus/obavijesti?@=23hw4#news_47287

answered Mar 01 '11 at 20:13

mirta's gravatar image

mirta ♦♦
9114

acajic > Može se izvaditi samo 3 ta dokumenta ako se ne varam. A prijaviti se možemo na više sveučilišta (max 5) pa me zanima kako izgenerirati potrebne dokumente ako se poželimo prijaviti na više sveučilišta.

Potrebne su samo dvije kopije svakog dokumenta, bez obzira na broj prijavljenih sveucilista. Tako je meni receno.

answered Feb 28 '11 at 17:31

marauder16's gravatar image

marauder16 ♦
465

edited Mar 02 '11 at 13:13

Hrvoje's gravatar image

Hrvoje ♦
1213

(Mar 01 '11 at 17:30) Hey
(Mar 02 '11 at 17:43) marauder16 ♦

iste mozes isprintati na studomatu (imas bas potvrdu naznacenu za erasmus), ja sam predao originale, sto se i ocekivalo :)

answered Feb 27 '11 at 00:52

marauder16's gravatar image

marauder16 ♦
465

(Feb 27 '11 at 17:58) acajic

Prijepis treba biti na hrvatskom? Bio sam na studentskoj službi zbog ocjena s preddiplomskog i dobio sam prijepis na engleskom. Ako je potrebno na hrv, jeli moguće samo kopirat dopunsku ispravu o studiju i pokazat ju prilikom predaje te predat fotokopija?

answered Mar 01 '11 at 23:30

mbobesic's gravatar image

mbobesic
313

@mbobesic: ako isprintas prijepis pod oznakom "erasmus" sa studomata, biti ce na engleskom, i to je u redu.

answered Mar 02 '11 at 17:43

marauder16's gravatar image

marauder16 ♦
465

Your answer
toggle preview
Erasmus captcha
Dolje je niz jednoznamenkastih brojeva, prepisite ga. Pri tome sve parne
brojeve povecajte za 1 a neparne smanjite za 1 npr. 12346 - 03257

Odgovor


Follow this question

By Email:

Once you sign in you will be able to subscribe for any updates here

By RSS:

Answers

Answers and Comments

Markdown Basics

  • *italic* or __italic__
  • **bold** or __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "title")
  • image?![alt text](/path/img.jpg "title")
  • numbered list: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • basic HTML tags are also supported

Tags:

×3
×3

Asked: Feb 25 '11 at 23:58

Seen: 1,120 times

Last updated: Mar 02 '11 at 17:43

Powered by TakeLab, 2011.
TakeLab retains the right to use the content for research purposes.