login about faq

Mogli bismo sloziti popis datuma pocetka i zavrsetka semestra po sveucilistima?

To nam je svima zajednicko te bi nam ustedilo vrijeme.

Dakle, tko zna za koje sveuciliste neka napise...

asked Feb 28 '11 at 01:24

Robben71's gravatar image

Robben71
4612


Očekuje se da će raspored biti sličan prošlogodišnjem. VAŽNO - obratite pozornost na Trajanje mobilnosti (zadnji stupac u tablici) - na nekim sveučilištima je po semestru predviđeno 6 mjeseci! To su TU Graz, Aalborg, Piraeus, Benevento, Siena, TU Warsawa, TU Bratislava, Ljubljana - Fakultet elektrotehnike, Maribor, Vigo, Karlstad

answered Mar 01 '11 at 21:18

mirta's gravatar image

mirta ♦♦
9114

U pravilu, za sveučilište koje te zanima, datumi početka i završetka semestra postoje na wiki stranicama ili u prezentaciji sveučilišta.

answered Feb 28 '11 at 13:50

Margareta's gravatar image

Margareta ♦
312

Takodjer, pripazite da tim datumima pokrijete broj mjeseci za koje ocekujete stipendiju. Primjerice, ako idete na jedan semestar, pripazite da ti datumi pokrivaju punih 5 mjeseci.

answered Feb 28 '11 at 17:33

marauder16's gravatar image

marauder16 ♦
465

Dakle, upišemo nešto bezveze (ali da pokrije 5 mjeseci)? Trenutno ne postoji raspored za sljedeću godinu (možemo jedino okvirno gađati datume sa trenutašnjim kalendarom).

answered Mar 01 '11 at 13:18

blazecki's gravatar image

blazecki
61

@blazecki: gledaj okvirno s ovogodisnjim kalendarom, ali bitno je da pokrijes tih 5 mjeseci :) sve je to dosta fuzzy, ti datumi te ne obvezuju ni na sto.

answered Mar 02 '11 at 17:44

marauder16's gravatar image

marauder16 ♦
465

Your answer
toggle preview
Erasmus captcha
Dolje je niz jednoznamenkastih brojeva, prepisite ga. Pri tome sve parne
brojeve povecajte za 1 a neparne smanjite za 1 npr. 12346 - 03257

Odgovor


Follow this question

By Email:

Once you sign in you will be able to subscribe for any updates here

By RSS:

Answers

Answers and Comments

Markdown Basics

  • *italic* or __italic__
  • **bold** or __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "title")
  • image?![alt text](/path/img.jpg "title")
  • numbered list: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • basic HTML tags are also supported

Tags:

×24
×8

Asked: Feb 28 '11 at 01:24

Seen: 774 times

Last updated: Mar 02 '11 at 17:44

Powered by TakeLab, 2011.
TakeLab retains the right to use the content for research purposes.