login about faq

Ako se prijavljujemo na više sveučilišta, trebamo li pisati više motivacijskih pisama? Ili uvijek pišemo samo jedno pismo? Tko točno čita ta pisma?

asked Feb 28 '11 at 13:50

acajic's gravatar image

acajic
1627


Pišete samo jedno pismo. Pisma čitaju lokalni ECTS-koordinatori i kordinatori na Sveučilištu u Zagrebu.

answered Feb 28 '11 at 14:41

jan's gravatar image

jan ♦♦
3565

(Feb 28 '11 at 16:17) acajic

Pišeš samo jedno motivacijsko pismo - koje je dovoljno općenito. Ja sam, recimo, u motivacijskom pismu odgovorila na pitanje zašto sam se odlučila za razmjenu i koja sam sveučilišta odabrala. Možeš napisati i zašto si se odlučio/la baš za ta sveučilišta. Tko ih čita - mislim da ECTS koordinatori (ali to će oni bolje znati :)).

answered Feb 28 '11 at 13:53

Margareta's gravatar image

Margareta ♦
312

Zato što sam se prvenstveno koncentrirao na KTH kao sveučilište i iako sam stavio Västeras kao drugu opciju, sumnjam da bih prihvatio nominaciju da nisam dobio KTH. Ukoliko je netko konkretno interesiran za samo jedno sveučilište, mislim da je bolje tako napisati.

answered Mar 02 '11 at 21:54

tfranovic's gravatar image

tfranovic ♦♦
401116

Ja sam svoje motivacijsko pismo oblikovao ovako: motivacijsko_pismo.doc

answered Mar 02 '11 at 13:40

Hrvoje's gravatar image

Hrvoje ♦
1213

a zašto je ovo pismo u primjeru, Tinovo, napisano izravno KTH faklultetu ?

answered Mar 02 '11 at 21:33

Maui's gravatar image

Maui
11

Zanimanje koliko cv i motivacijsko pismo utječu na bas rang. Mislim da li ima smisla da se trudim oko toga ako imam prosjek 2.9 ili cu dobiti sto ostane, jer nevjerujem da ima puno losijih prosjeka

answered Mar 03 '11 at 12:36

Maui's gravatar image

Maui
11

Je li problem ako malo prekoracimo limit od 300 rijeci? Za recimo-20... :)

answered Mar 04 '11 at 15:22

User's gravatar image

User
12

@User: preporucljivo je da se drzite ogranicenja od 300 rijeci :)

answered Mar 04 '11 at 18:39

marauder16's gravatar image

marauder16 ♦
465

Your answer
toggle preview
Erasmus captcha
Dolje je niz jednoznamenkastih brojeva, prepisite ga. Pri tome sve parne
brojeve povecajte za 1 a neparne smanjite za 1 npr. 12346 - 03257

Odgovor


Follow this question

By Email:

Once you sign in you will be able to subscribe for any updates here

By RSS:

Answers

Answers and Comments

Markdown Basics

  • *italic* or __italic__
  • **bold** or __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "title")
  • image?![alt text](/path/img.jpg "title")
  • numbered list: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • basic HTML tags are also supported

Tags:

×5
×3

Asked: Feb 28 '11 at 13:50

Seen: 4,445 times

Last updated: Mar 04 '11 at 18:39

Powered by TakeLab, 2011.
TakeLab retains the right to use the content for research purposes.