login about faq

Poštovani, jučer sam prisustvovao Vašem predavanju o ERASMUS programu razmjene studenata. Imam jedno specifično pitanje. Budući da govorimo o sljedećoj akademskoj godini mene zanima je li moguće položiti predmet na drugom sveučilištu koji je ekvivalent predmetu na našem te na taj način riješiti se predmeta koji nisam položio na našem fakultetu. Taj predmet, koji nisam položio, bi mi očito bio velika prepreka zato jer ga moram položiti u zimskom semestru kada se odvija razmjena studenata. Rješenjem tog predmeta na tuđem sveučilištu bi mi omogućilo sudjelovati u ERASMUS programu.

Inače student sam četvrtog semestra diplomskog studija. Nisam položio predmet u 3 semestru diplomskog studija i sada moram čekati zimski semestar. Do tog trenutka sam sve redovito polagao. Ostao mi je samo taj predmet i diplomski rad. Zato sam razmišljao da bi jedna od opcija bila odraditi zamjenski predmet, na nekom drugom sveučilištu, koji bi se priznao umjesto tog predmeta te bi dodatno upisao i diplomski rad na tom drugom sveučilištu. To je jedna opcija o kojoj razmišljam.

Molim Vas da mi kažete svoje mišljenje i je li takva opcija moguća.

Hvala, Marko

asked Feb 18 '11 at 11:37

Marko's gravatar image

Marko
1

edited Feb 18 '11 at 11:50

tfranovic's gravatar image

tfranovic ♦♦
401116


Ukoliko nađeš odgovarajući predmet na stranom sveučilištu i nositelj predmeta na FER-u potvrdi da se slaže s tim da predmet odgovara njegovom predmetu na FER-u, ne vidim razlog zašto se to ne bi moglo.

Slična stvar je bila sa teorijskim predmetima profila na diplomskom studiju. Svi mi odlazni studenti morali smo prije ispunjavanja Learning Agreementa dobiti potvrdu nositelja tih predmeta na FER-u. Potvrde ne moraš sam tražiti, samo zamoli koordinatora za tvoj profil da pita nositelja predmeta.

Što se upisa diplomskog rada tiče, možeš ga upisati ukoliko si pronađeš mentora na stranom sveučilištu i tvoj se mentor složi s tim. Nekoliko studenata je to učinilo ove godine.

answered Feb 18 '11 at 11:47

tfranovic's gravatar image

tfranovic ♦♦
401116

(Feb 18 '11 at 12:02) Marko
(Feb 18 '11 at 12:27) Hrvoje ♦
Your answer
toggle preview
Erasmus captcha
Dolje je niz jednoznamenkastih brojeva, prepisite ga. Pri tome sve parne
brojeve povecajte za 1 a neparne smanjite za 1 npr. 12346 - 03257

Odgovor


Follow this question

By Email:

Once you sign in you will be able to subscribe for any updates here

By RSS:

Answers

Answers and Comments

Markdown Basics

  • *italic* or __italic__
  • **bold** or __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "title")
  • image?![alt text](/path/img.jpg "title")
  • numbered list: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • basic HTML tags are also supported

Tags:

×20
×1

Asked: Feb 18 '11 at 11:37

Seen: 735 times

Last updated: Feb 18 '11 at 12:27

Powered by TakeLab, 2011.
TakeLab retains the right to use the content for research purposes.