login about faq

Kamo može (elektroenergetičar) s engleskim i hrvatskim jezikom? Predmeti nisu problem jer mogu produžiti studij na pola godine-godinu ovisno o trajanju razmjene.

Čuo sam da je nekoliko kolegica (i kolega) bilo pa ako mogu podijeliti iskustva.

Kolega je postavio slično pitanje: "Koji gradovi mi otpadaju ak znam samo engleski?, ili ak znate di sve mogu s engleskim?"

asked Feb 24 '15 at 21:14

marko's gravatar image

marko
12

edited Feb 24 '15 at 21:14


Idite u Skandinaviju, Estoniju, Tursku, Poljsku, Žilinu (Slovačka), Sloveniju, Makedoniju, ...

answered Feb 24 '15 at 21:28

mirta's gravatar image

mirta ♦♦
9114

u njemacku ili austriju se ne moze otici ako nemam polozeno B2 njemacki? (za elektroenergeticare)

answered Mar 03 '15 at 20:22

tu%20sam's gravatar image

tu sam
11

edited Mar 03 '15 at 20:22

Možete na TU Wien, Karlsruhe, možda i Aachen - morate vidjeti imaju li dovoljno predmeta na engleskom. Ali za ta sveučilišta trebate znati nešto njemačkog.

answered Mar 03 '15 at 20:42

mirta's gravatar image

mirta ♦♦
9114

Your answer
toggle preview
Erasmus captcha
Dolje je niz jednoznamenkastih brojeva, prepisite ga. Pri tome sve parne
brojeve povecajte za 1 a neparne smanjite za 1 npr. 12346 - 03257

Odgovor


Follow this question

By Email:

Once you sign in you will be able to subscribe for any updates here

By RSS:

Answers

Answers and Comments

Markdown Basics

  • *italic* or __italic__
  • **bold** or __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "title")
  • image?![alt text](/path/img.jpg "title")
  • numbered list: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • basic HTML tags are also supported

Tags:

×20

Asked: Feb 24 '15 at 21:14

Seen: 580 times

Last updated: Mar 03 '15 at 20:42

Powered by TakeLab, 2011.
TakeLab retains the right to use the content for research purposes.