login about faq

Ima li kakvih problema pri odabiru semestra zbog neusklađenosti akademskih kalendara?

asked Feb 25 '15 at 18:09

mirta's gravatar image

mirta ♦♦
9114


Prilikom odabira semestra/sveučilišta svakako treba provjeriti akademske kalendare željenih sveučilišta. S obzirom da će sljedeće godine na FER-u nastava u zimskom semestru trajati do kraja siječnja 2016., nije moguće odabrati sveučilište na kojem ljetni semestar počinje prije kraja naših zimskih završnih ispita, tj. 15. veljače.

Zbog toga se u ljetnom semestru ne može ići u Skandinaviju, na Comillas u Madrid i vjerojatno mnoga druga sveučilišta. Ako želite ići na razmjenu u ljetnom semestru (a i inače) svakako provjerite akademske kalendare željenih sveučilišta.

answered Feb 25 '15 at 18:25

mirta's gravatar image

mirta ♦♦
9114

Your answer
toggle preview
Erasmus captcha
Dolje je niz jednoznamenkastih brojeva, prepisite ga. Pri tome sve parne
brojeve povecajte za 1 a neparne smanjite za 1 npr. 12346 - 03257

Odgovor


Follow this question

By Email:

Once you sign in you will be able to subscribe for any updates here

By RSS:

Answers

Answers and Comments

Markdown Basics

  • *italic* or __italic__
  • **bold** or __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "title")
  • image?![alt text](/path/img.jpg "title")
  • numbered list: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • basic HTML tags are also supported

Tags:

×24
×8

Asked: Feb 25 '15 at 18:09

Seen: 410 times

Last updated: Feb 25 '15 at 19:23

Powered by TakeLab, 2011.
TakeLab retains the right to use the content for research purposes.